کعبه جانان – جلد سوم


مقدمه

انسان ، درّ یگانه خلقت

تجلّی عشق در تصفیه باطن

غولان و سبعان راه

تهذیب ، شرط درک حقیقت

نفس ، براق روح

اطوار دل

عشق ، حیات روح

حب عام و حب خاص

از شوق تا انس

عظمت عاشقان

حسن و عشق

از عقل تا عشق

وظیفه شناسی در پرتو عشق

عدالت و شفقت عشق

کیمیاگری عشق

شرط تداوم عشق

عشق ، سرچشمه لذات

عشق ، معیار تمیز حق و باطل

انگیزش قلوب با نغمات آسمانی

معرفت

اشراف و احاطه

علم بشری و علم الهی

معرفت، دید قلبی

تفاوت های علم ومعرفت

معرفت ، مبدأ همه کمالات

تواضع در پرتومعرفت

اخلاص ، پل صراط عارفان

راز درک کلام عارفان

معرفت درآئینه تفکر

مراتب معرفت

عارف ، گنجینه اسرار حق

حجابات راه وصال

گوهر حقیقت دردل عارفان

اوهام پرستی مدعیان

شرط صحت عمل

راه میسّر و راه معسّر

شهرت طلبی و اسارت در خیال

بلوغ شخصیت در پرتومعرفت

معرفت به آفات قدرت

خاک ، گذرگاه عرفان

حال و مقام

مجذوبان و سالکان

سفراعظم در پرتویقین

مراتب یقین

رفع ظلمت عادات و رسوم

نفی خواطر و ظهور حکمت

مراقبه و تعظیم حرمات الهی

علم حقیقی درتهذیب نفس

عقل باطنی ، شمس حقیقت

تقرب در اعتدال جسم و روح

از ناسوت تا ملکوت

انوار الهی و ظلمتکده نفس

رویا و واقعه

شهود ، سرّ عبادت

طی مراحل عالم علمی و عینی

ورود به عالم ملکوت

صعود به عالم جبروت و لاهوت

تجلّی روحانی و تجلّی ربانی

قرآن نور ازلی حق

زندگی حقیقی درشهود

مفهوم توکّل

دعا و توکّل

غلبه نیروهای باطنی برظاهری

هدف مکتب عرفان

اعتصام عام وخاص

تألیف قلوب به نظر حق

توکّل و آرامش قلبی

رضا ثمره محبت

عمل به رضای محبوب

رضا ، راز دوستی

شکر ، تجلی رضا

شکر ، استخراج گنجینه های درونی

انوار الهی درتشکر

تسلیم و مراتب آن

قلب سلیم

تسلیم علم ظاهر به علم باطن

دلدادگی ، تسلیم به معشوق

ازتسلیم تا تکریم

فرق توحید و اتحاد

احوال مسافرین راه توحید

لا اله الاّ اللّه ، سرّ اتحاد

توحید اقرار و توحید معرفت

موحدان ، صاحبان علم فهم

بهار موحّدان

استغراق در بحر توحید

فناء ، نهایت حرکت

فناء افعالی

لیاقت یا عنایت؟

خودنگاری یا خدانگاری؟

فناء صفاتی

اراده اول و اراده ثانی

استحاله خدایی با عشق

وعده گاه لقاء

فناءذاتی

انس و فناء ذاتی

نیایش ، محفل انس

سرور درشهود

جمع ، سرّ فناء

صدق ، رمز وصال

وصال، فناء تعیّنات

ورود طبیب الهی و وصال

الفقر فخری