مبدا و معاد


مقدمه

فصل اول: صرف وجود – جهان واقعی

مراتب وجود در مشهودات

عوالم وجود

عقل ، هستی مجرد

مراتب عقل

اصالت وجود

شرّ، نسبی است

برهان حدوث و امکان

مادّه، علت نخستین؟!

بطلان جزء لایتجزا

حرکت جوهری ماده

محرکِ سکونِ محض

برهان صدّیقین

حقیقت واجب الوجود

حدود معرفت به ذات خدا

فصل دوم- صفات الهی: صفات ثبوتیه

صفات فعل

مفهوم نفی صفت از خدا

وحدت خدا

انواع وحدت

اثبات وحدت در میدان جنگ

دلایل وحدت

اراده واحد

فرق احد و واحد

یک نکته عرفانی

معانی الصمد

علم خدا

دلایل علم

علم حصولی و علم حضوری

علم بلامعلوم

نحوه علم خدابه موجودات

معلومات خدا

مدرک ، سمیع و بصیر

لطیف بودن خدا

بداء در علم خدا

قدرت خدا

دلایل قدرت

قدرت برظلم و قبح

اختیار

فرق فاعل مختار و موجب

حیات خدا

کلام خدا

کلام لفظی و کلام وجودی

تکلم در همه عوالم وجود

صدق در کلام الهی

عدل خدا

جبر و اختیار

قضا وقدر الهی

فصل سوم- مفهوم صفات سلبیه

شریک و احتیاج

تغیر و حدوث

ترکیب

عروض حالات

حلول

اتحاد

تجسم

تشبیه

رؤیت

فصل چهارم: اسماء الهی – معنای اسم

حکمت خلق اسماء

اسم اللّه

احصاء اسماء ومفهوم آن

مظهر تامّ اسماء

نفس ، آیینۀ شناخت خدا

فصل پنجم: معاد جسمانی و روحانی – تعریف معاد

ضرورت معاد

اقوال مختلف در معاد

نظریۀ معاد روحانی

نظریۀ جسد هورقلیایی

قول متوقفین

معاد جسمانی و روحانی

فصل ششم: شبهات پیرامون معاد جسمانی – شبهۀ آکل و مأکول

پاسخ قرآن و پیشوایان الهی

مفهوم اجزاء اصلی و فرعی

محورثابت دربدن

شبهۀ امتناع اعاده معدوم

خلاصه و نتیجه

فصل هفتم: مسأله روح – وحدت و ثبات شخصیت

اختلاف آراء درکیفیت روح

دلایل تجرد نفس

خلقت ارواح

روح ، علم خلقت الهی

تناسخ و انواع آن

انواع تعلق نفس بر قالب

قوای نفس نباتی ، حیوانی و انسانی

قوای اصلی و فرعی در انسان

فرق نفس ناطقه با نفس حیوانی

رابطۀ نفوس ناطقه با روح ملکوتی

ادراک ملکوت

فصل هشتم: موت، قیامت صغری – موت چیست؟

مراتب موت

فرق اماته و قتل

مصداق انسان

خوف از مرگ

کیفیت موت مومن وکافر

قابض الارواح

کیفیت قبض روح

فرصت بی نظیر عمر

فصل نهم: عالم مقدّس برزخ

سرنوشت روح در عالم برزخ

احضار و تماس ارواح

فشار قبر و تصفیۀ روح

تجلّی اعمال درسیمای انسان

آثار ماتأخر

تبدیل سیئات به حسنات

ضرورت توجه به اموات

پیام اموات

فصل دهم: سیر تکامل بعد از مرگ – منازل وجودی انسان

وقفه ناپذیری تکامل

مرگ ، وسیلۀ کمال

غلبۀ قوای معنوی بر مادی در بهشت

تکامل مستضعفین

ادراک هجران و فراق

فصل یازدهم: رجعت دنیوی – رجعت، حشر خاص

رجعت در زمان ظهور

زمان ظهور از غیوب پنجگانه

صالحان ، وارثان زمین

فصل دوازدهم: انقراض عالم در آستانه قیامت – خاموش شدن خورشیدها

گسترش عالم انقراض آن

ثبت و ضبط اعمال

فصل سیزدهم: عوامل اسقاط عذاب – توبه

درجات توبه

اضطراب السّر

شفاعت

ضرورت شفاعت

سعداء و اشقیاء

مظهر اعلای شفاعت