مبدا و معاد


مقدمه

فصل اول: صرف وجود – جهان واقعی

مراتب وجود در مشهودات

عوالم وجود

عقل ، هستی مجرد

اصالت وجود

شرّ، نسبی است

برهان حدوث و امکان

مادّه، علت نخستین؟!

بطلان جزء لایتجزا

حرکت جوهری ماده

محرکِ سکونِ محض

برهان صدّیقین

حقیقت واجب الوجود

حدود معرفت به ذات خدا

فصل دوم- صفات الهی: صفات ثبوتیه

صفات فعل

مفهوم نفی صفت از خدا

وحدت خدا

انواع وحدت

اثبات وحدت در میدان جنگ

دلایل وحدت

اراده واحد

فرق احدوواحد

یک نکته عرفانی

معانی الصمد

علم خدا

دلایل علم

علم حصولی و علم حضوری

علم بلامعلوم

نحوه علم خدابه موجودات

معلومات خدا

مدرک ، سمیع و بصیر

لطیف بودن خدا

بداء در علم خدا

قدرت خدا

دلایل قدرت

قدرت برظلم و قبح

اختیار

فرق فاعل مختار و موجب

حیات خدا

کلام خدا

کلام لفظی و کلام وجودی

تکلم در همه عوالم وجود

صدق در کلام الهی

عدل خدا

جبر و اختیار

قضا وقدر الهی

فصل سوم- مفهوم صفات سلبیه

شریک و احتیاج

تغیر و حدوث

ترکیب

عروض حالات

حلول

اتحاد

تجسم

تشبیه

رؤیت

فصل چهارم: اسماء الهی – معنای اسم

حکمت خلق اسماء

اسم اللّه

احصاء اسماء ومفهوم آن

مظهر تامّ اسماء

نفس ، آیینۀ شناخت خدا

فصل پنجم: معاد جسمانی و روحانی – تعریف معاد

ضرورت معاد

اقوال مختلف در معاد

نظریۀ معاد روحانی

نظریۀ جسد هورقلیایی

قول متوقفین

معاد جسمانی و روحانی

فصل ششم: شبهات پیرامون معاد جسمانی – شبهۀ آکل و مأکول

پاسخ قرآن و پیشوایان الهی

مفهوم اجزاء اصلی و فرعی

محورثابت دربدن

شبهۀ امتناع اعاده معدوم

خلاصه و نتیجه

فصل هفتم: مسأله روح – وحدت و ثبات شخصیت

اختلاف آراء درکیفیت روح

دلایل تجرد نفس

خلقت ارواح

روح ، علم خلقت الهی

تناسخ و انواع آن

انواع تعلق نفس بر قالب

قوای نفس نباتی ، حیوانی و انسانی

قوای اصلی و فرعی در انسان

فرق نفس ناطقه با نفس حیوانی

رابطۀ نفوس ناطقه با روح ملکوتی

ادراک ملکوت

فصل هشتم: موت، قیامت صغری – موت چیست؟

مراتب موت

فرق اماته و قتل

مصداق انسان

خوف از مرگ

کیفیت موت مومن وکافر

قابض الارواح

کیفیت قبض روح

فرصت بی نظیر عمر

فصل نهم: عالم مقدّس برزخ

سرنوشت روح در عالم برزخ

احضار و تماس ارواح

فشار قبر و تصفیۀ روح

تجلّی اعمال درسیمای انسان

آثار ماتأخر

تبدیل سیئات به حسنات

ضرورت توجه به اموات

پیام اموات

فصل دهم: سیر تکامل بعد از مرگ – منازل وجودی انسان

وقفه ناپذیری تکامل

مرگ ، وسیلۀ کمال

غلبۀ قوای معنوی بر مادی در بهشت

تکامل مستضعفین

ادراک هجران و فراق

فصل یازدهم: رجعت دنیوی – رجعت، حشر خاص

رجعت در زمان ظهور

زمان ظهور از غیوب پنجگانه

صالحان ، وارثان زمین

فصل دوازدهم: انقراض عالم در آستانه قیامت – خاموش شدن خورشیدها

گسترش عالم انقراض آن

ثبت و ضبط اعمال

فصل سیزدهم: عوامل اسقاط عذاب – توبه

درجات توبه

اضطراب السّر

شفاعت

ضرورت شفاعت

سعداء و اشقیاء

مظهر اعلای شفاعت