کعبه جانان – جلد دوم


مقدمه

کمال نفس ناطقه

سعادت حقیقی

لذت حقیقی درکدام سیرت؟

تهذیب اخلاق ، اشرف علوم

فضایل چهارگانه

فضایل صادره از حکمت

فضایل صادره از شجاعت

فضایل صادره از عفّت

فضایل صادره از عدالت

رذایل اصلی و فرعی

عدالت ، اشرف فضایل

اقسام عدالت و آثار آن

عدالت در پرتو محبت

فضیلت در تجلّی صفات الهی

مراحل ظهور قوای نفس

طب جسمانی و طب روحانی

علل بیماری قوای نفس

روش معالجه کلی امراض

الف – امراض قوۀ نظری

حیرت

جهل بسیط

جهل مرکب

ب – امراض قوۀ دفع

غضب

انتقامجویی

غلظت و درشتی

کج خلقی

عداوت ودشمنی

عجب

کبر

افتخار ، بغی ، خودستایی

عصیبیت وکتمان حق

قساوت قلب

جبن

خوف

خوف از مرگ

ایمنی از مکر خدا

یأس و نومیدی

ضعف نفس

دنائت همت

بی غیرتی

عجله و شتابزدگی

سوء ظن

ج – امراض قوۀ جذب

افراط شهوت

بطالت

حزن

حسد

د – امراض ترکیبی چند قوه

غیبت

توابع غیبت

خواطر نفسانی و شیطانی

از ارادت تا اطاعت

اراده ، بنیاد همه خیرات

آشتی با خود

اراده و کراهت

مراحل تکوین اراده

علل ضعف و قوت اراده

ارتباط اراده و اخلاق

رابطۀ اراده با عقل و عاطفه

قاطعیت پس از صلاحیت

ارادۀ قوی در پرتو واقع بینی

ضرورت ایجاد نظم الهی

عهد و پیمان فراموش شده

ارادت و تعهد برین

ضرورت حفظ تعهد الهی

رسالت الهی انسان

از خود بیگانگی و حب دنیا

عبور از جاذبۀ حب دنیا

کوکب فروزان تقوی

نقش نیت دراخلاص واعتلاء

علل و آثار وقفۀ معنوی

تجلی اخلاص درهماهنگی قوا

عدالت، محرک ارادت

ارادت و احترام به نفس

ارادت و علّو همت

حریت ، راز اصلی روح

حریت و نفی قدرت محوری

ارادت و هجرت

موت ارادی

مراحل تحقق موت ارادی

ذکر و آثار آن