علم خدا ۱۳۸۹/۰۷/۱۵

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

علم خدا

یکی از صفات ثبوتیه خداوند، علم است. به عبارت دیگر، چنان که جمیع صفات اثر است از او، جمیع کمالات نیز اثر است از او و از جمله کمالات، علم اوست.

مطالب مرتبط :

  1. محرکِ سکونِ محض
  2. مفهوم نبوّت
  3. نوسان و تنزل انوار دل
  4. قدرت خدا
  5. فناء ، نهایت حرکت
  6. تناسخ و انواع آن
  7. جبر و اختیار

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه