اثبات وحدت در میدان جنگ ۱۳۸۹/۰۷/۰۳

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

اثبات وحدت در میدان جنگ

در جنگ جمل حضرت امیر (ع) مشغول صف آرایی بود. مرد اعرابی نزد آن حضرت آمد و عرض کرد: آیا تو می‌گویی خدا یکی است؟ بعد از آن که مردم بر وی هجوم آوردند که مگر نمی‌بینی حضرتش مشغول صف‌آرایی است، چه وقت سؤال است؟آن حضرت فرمود:«دست از وی بدارید،چون مقصود ماازاین همه فعالیت برای این است که مردم راموحّد و خداشناس نماییم.»

بعد از آن فرمود: «ای اعرابی، قول در این که خدا یکی است، به چهار وجه تصوّر می‌گردد: دو وجه آن بر خدا روا نیست و دو وجهش بر خدا ثابت است. اما آن دو وجهی که نمی‌توان بر خدا اطلاق نمود، این است که گوییم خدا یکی است و مقصود ما از یک، در مقابل دو و سه و چهار باشد. وجودی که ثانی برای او ممکن نیست، در باب اعداد شمرده نمی‌شود، زیرا آن وحدت را، وحدت عدد می‌گویند. دوم: وحدت جنسی، مثل این که بگوییم یکی از مردم، یعنی از نوع بشر. این دو قسم وحدت، یعنی وحدت عدد و جنس بر خدا روا نباشد.

اما آن دو وجهی که بر خدا ثابت است، این است که گوییم خدا یکی است، یعنی در تمام موجودات شبیهی ندارد، همین طور است پروردگار ما. دیگر این که گوییم خدا یکی است در معنی، و به هیچ وجه تجزیه نمی‌شود و برای خدا اجزاء نمی‌توان فرض کرد، نه اجزاء خارجی نه اجزاء عقلی، نه اجزاء وهمی.»

مطالب مرتبط :

 1. انواع وحدت
 2. دلایل وحدت
 3. وحدت خدا
 4. فصل هفتم: مسأله روح – وحدت و ثبات شخصیت
 5. فصل ششم: شبهات پیرامون معاد جسمانی – شبهۀ آکل و مأکول
 6. ترکیب
 7. مفهوم اجزاء اصلی و فرعی
 8. پاسخ قرآن و پیشوایان الهی
 9. فرق احدوواحد
 10. تجسم
 11. مادّه، علت نخستین؟!
 12. اراده واحد

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه