وحدت خدا ۱۳۸۹/۰۶/۳۰

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

وحدت خدا

قال الله تعالی «شَهِدَ اللهُ اَنَّهُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ»؛ خداوند متعال شهادت می‌دهد که جز او معبودی نیست. در این آیة شریفه، خداوند تبارک و تعالی شهادت می‌دهد که معبودی جز او که قابل ستایش باشد، نیست. اما، شهادت بشر و ملک با شهادت حق، متفاوت است. بشر از پشت پردة آثار و ملک از پشت پردة انوار، و حق تعالی از ذات خود، این شهادت را می‌دهد.

توحید مصدر باب تفعیل، اقرار به یگانگی خداست، و متضمّن تقدیس و تنزیه نیز هست. مراتب توحید روی مقامات معنوی مردم مختلف است. هر قدر کمال بیشتر، توحید کاملتر و خالصتر.

مطالب مرتبط :

 1. شریک و احتیاج
 2. دلایل وحدت
 3. انواع وحدت
 4. اثبات وحدت در میدان جنگ
 5. صالحان ، وارثان زمین
 6. فصل هفتم: مسأله روح – وحدت و ثبات شخصیت
 7. هماهنگی ظاهر و باطن
 8. آداب ظاهری زیارت
 9. عصیبیت وکتمان حق
 10. مفهوم اجزاء اصلی و فرعی
 11. ثبت و ضبط اعمال
 12. اسم اللّه

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه