اصالت وجود ۱۳۸۹/۰۶/۰۳

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

اصالت وجود

واقعیت و اصالت، معادل وجود است، و هر چه هستی ندارد. حقیقت هستی در مورد خود، عین واقعیت و اصالت است و در ماهیات، هستی بخش و حقیقت دهنده وجود است. اگر نور وجود بر ماهیات پرتوافکن نگردد، اشیاء بکلی از دایرة هستی محو و در تاریکی عدم ناپدید شوند. زیرا، هستی هر شئی همان نحوة پیدایش اوست که از منبع آفرینش بران اشراق می‌گردد. بنابراین، جای تردیدی نیست که وجود مرادف با کمال، و کمال به هر معنی که باشد، به حقیقت هستی مرتبط است. پس، خیر مساوی وجود، و وجود مساوی با خیر است. است که وجود خیر می‌باشد، از بدیهی‌ترین مسائل حکمت است که چندان نیاز به استدلال نیست؛ فقط با یک تذکر، هر عقل سلیمی که در صدد انکار ضروریات نمی‌باشد، بدرستی آن اعتراف دارد. بنا به همین اصل، باید شر را که فقدان کمال شیء است. مساوی با عدم، تفسیر کرد.

اگر مسلم گردید که وجود، خیر و عدم، شر است، ماهیت در حد ذات که نه موجود است و نه معدوم، به خودی خود، نه خیر تواند بود نه شر. نکتة جالبتر که از اصل تساوی خیر و هستیبه دست می‌آید، آن است که اگر وجود در موردی قصور و نقصان پذیرد و با فقدان هماهنگ شد، به همان نسبت خیر آمیخته به شر خواهد شد. و در صورتی که وجود، منزه از هر گونه نقص و ناروایی شد، به شر آلودگی ندارد؛ از همین جهت، خیر محض را در هستی مطلق، که ذات اقدس حضرت باریتعالی است، باید جستجو کرد.

مطالب مرتبط :

  1. عوالم وجود
  2. فصل اول: صرف وجود – جهان واقعی
  3. مراتب وجود در مشهودات
  4. تکلم در همه عوالم وجود
  5. راه اندازی بخش اخبار وب سایت کعبه جانان
  6. استقلال حقیقی در شکوفایی معنوی
  7. گفتار دوازدهم

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه