آداب باطنی زیارت ۱۳۸۹/۰۵/۱۶

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

آداب باطنی زیارت

بر زایر است انصراف از استجلاب لذایذ جسمانی و مشتهیات نفسانی و محفوظ داشتن دل از عوارض خارجیّه که رافع جوهر صافیّه اوست.

مقصود از زیارت، قصد کردن زایر است مزور را برای تعظیم و استیناس معنوی با او. مقصود از زیارت، استفاضه و استناره است از فیوضات و انوار باطنی مزور.

مؤانست با عالم انوار اوصیاء را حضور دل و استعداد استضائه ملزوم بود. زایر در پیشگاه با عظمت اوصیاء باید دل را مرآت اشراق جمال محبوب نماید. زایر باید دل خود را از نقوش مادی فارغ کرده، مرغ دل را در فضای الهیّه بپراند. آنجاست‌که معنویّات زایر با معنویات مزور اتصال یافته، دلش محل فیوضات الهی و مهبط تجلیّات او خواهد شد.

آری زیارت باطنی یا حقیقت زیارت، اقبال دل است بر حضرت ذوالجلال و توجّه اوست به آن وصیّ بزرگوار. این توجه و اقبال، مدار قبولی اعمال و مرکز دایرة تمامیّت و کمال علمای ربانی و عارفان راه حقیقت بود. به وسیلة این توجّه و اقبال است‌که می‌توان از ملک به ملکوت، و از خطّة خاک به عالم پاک راه یافت.در اثر این توجه و اقبال است‌که از قید علایق دنیوی رسته و به معراج ترقیات معنوی پیوسته و از مدارج فهم به معارج عالیه آن رسیده، به مقام قرب الهی و ادراک فیوضات نامتناهی نایل توان شد.

عارفان و علمای ربانی در اثر همان توجه و اقبال که یگانه جاذب عنایت نور ازلی است، معنی انعکاس انوار جبروتی را در مرآت ملکوتی مشاهده نمایند و آیات اسرار را از صافت اوراق حقایق بخوانند. آنجاست‌که سوابق جذبات حق از بوادی کرم، استقبال حال آن جنابان کند و خاشاک وجود وهمیّات را به کلی در آتش فنا سوزانند و به نظر الهی، براق حقیقت را در فضای ساحات عالم جبروت برانند.

مطالب مرتبط :

  1. آداب ظاهری زیارت
  2. هماهنگی ظاهر و باطن
  3. آداب باطنی زیارت
  4. آداب ظاهری زیارت
  5. راه اندازی بخش اخبار وب سایت کعبه جانان
  6. صالحان ، وارثان زمین
  7. اهمیت و عظمت زیارت
  8. اهمیت و عظمت زیارت
  9. اسراری از صلوات

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه