سرچشمه قوای روحی ۱۳۸۷/۰۱/۱۵

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد اول

قوه ‌ایمان سرچشمه قوای خالقه روح است و بدون آن، استفاده از قوای دیگر روح محال است، زیرا قوای روحی با حواس ظاهری محسوس نمی‌گردد، ولی وجود و تأثیر آنها مانند وجود روح قابل انکار نبوده و برای ادراک کمالیشان جز قوة ‌ایمان وسیلة دیگری نیست. قوة ‌ایمان با ‌ایجاد اعتقاد قوی در قلب انسان، توان برخورداری او را از سایر قوای روحی فراهم می‌نماید.

قوه ‌ایمان انسان را تا بارگاه جمال روح می‌رساند و پرده از جمال آن شاهد ربانی و قوه خالقه سبحانی برمی‌دارد، آنگاه می‌توان جلوه‌های حیرت‌بخش روح را مشاهده کرد و خود را از فیوض زندگی‌بخش آن سیراب نمود.

در تدقیق هریک از قوای خالقه روح همواره نیاز به یاری قوه ‌ایمان است، زیرا بسیاری از مسائل در اثر برخورد با حواس‌ایجاد شبهه می‌کنند و کشف نوامیس طبیعی و قوانین خدایی آنها به سرعت میسّر نیست. در این حالت چه بسا قوه یقین متزلزل شود، ولی قوه ‌ایمان به راهنمایی و مدد او شتافته از آثار زیانبار شک و شبهه می‌رهاند. به همین جهت کسانی که در ‌ایمان آنان رخنه‌ای وارد شده، از راحتی وجدان و اطمینان قلب و سعادت باطنی محرومند.

قوه ‌ایمان آثار سوء و مضرّ ترس و شک و تردید را زایل می‌گرداند. به تجربه ثابت شده که هیچ امری بیش از ترس، زهراگین و زیان‌بخش نیست. ترس در سرنوشت انسان نفوذ کامل داشته، بسیاری از امراض اجتماعی مانند ضعف اراده و کمرویی و شرم بی‌جا، زاییده ترس است.

شک و تردید نیز همانند ترس در همه جا خصوصاً برای عشق و ‌ایمان زهر کشنده است، زیرا عشق و ‌ایمان هرگز با شک و شبهه یکجا نگنجند. هرجا که شک و تردید پا نهاد، ‌ایمان و عشق رو به گریز نهند و بر هر دلی که شک و شبهه راه یابد، خانه عشق و ‌ایمان ویران شود.

 

مطالب مرتبط :

  1. عشق ، سرچشمه لذات
  2. جبر و اختیار
  3. علائمی از ایمان
  4. سرورعارفان درشداید
  5. هماهنگی ظاهر و باطن
  6. فصل ششم: شبهات پیرامون معاد جسمانی – شبهۀ آکل و مأکول

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه