مفهوم انتظار فرج ۱۳۸۹/۰۴/۲۸

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

مفهوم انتظار فرج

حضرات ائمة‌اطهار علیهم‌السلام به مردم انتظار فرج را سفارش می‌نمودند و می‌فرمودند انتظار فرج خود یک نوع فرج است. و نیز می‌فرمودند کسی که در انتظار فرج باشد، مانند کسی است‌که در میدان جهاد با کفار جنگ کند و به درجة رفیع شهادت نایل آید.

اکنون باید دانست که معنای انتظار فرج چیست و چگونه انسان می‌تواند منتظر باشد تا به آن همه اجرها نایل گردد؟

آیا در تحقق انتظار فرج همین قدر کافی است‌که کسی گوید من منتظر ظهور حضرت امام عصر هستم، یا گاه و بیگاه گوید خدا فرج حضرت امام عصر را نزدیک گرداند، و یا بعد از ادای نماز یا در مشاهد مقدّسه برای تعجیل در ظهور دعایی را با سوز و گداز بخواند؟ البته همة اینها در جای خود نیکوست، لیکن او را مصداق حقیقی منتظر فرج قرار نمی‌دهد، و با کسی که در میدان جهاد به خون خویش آغشته شده برابر معرّفی نمی‌نماید.

افرادی که از زیربار هرنوع مسئولیت اجتماعی و وظیفة امر به معروف و نهی ازمنکر شانه خالی می‌کنند،و درمقابل این فتنه و فساد بیش از این عکس العملی نشان نمی‌دهند که خدا فرج حضرت امام عصر را نزدیک گرداند،البته خدا این افراد سست عنصر را در ردیف کسانی قرار نمی‌دهد که در راه دین از اهل و عیال و ثروت و مال خود دست برداشته و در میـدان جهاد، شـربت شهـادت را نوشیـده‌انـد. بنابـراین بـاید انتظـار فرج، معنای دقیق‌تر وارزنده‌تری داشته باشد.

افرادی که حلّ مشکلات خود را از قوانین موضوعة بشری انتظار دارند، و قوانین اجتماعی و سیاسی اسلام را بطور کلّی نادیده گرفته‌اند و احکام خدایی را در مساجد و معابد محصور نموده‌اند، در اعمال و اجتماعشان اثری از اسلام دیده نمی‌شود، پراکندگی داخلی و اختلاف در بینشان حکمفرماست، با اجانب می‌سازند لیکن با خودشان نمی‌سازند، هرگز نمی‌توان گفت ایشان منتظر فرج آل محمد(ص) و نهضت حضرت مهدی موعود(ع) می‌باشند.

مطالب مرتبط :

 1. مفهوم امامت
 2. مفهوم حقیقی تقیّه
 3. مفهوم نبوّت
 4. مفهوم عصمت
 5. مفهوم حقیقی زهد
 6. مفهوم نفی صفت از خدا
 7. مفهوم توکّل
 8. فصل سوم- مفهوم صفات سلبیه
 9. مفهوم حجاب در قرآن
 10. مفهوم اجزاء اصلی و فرعی
 11. القاب حضرت ولی عصر
 12. تنها روزنۀ امید

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه