ضروری ترین نیاز بشر ۱۳۸۹/۰۳/۰۴

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

ضروری‌ترین نیاز بشر

اگر حق‌تعالی امّت را بی حجت بگذارد لازم آید یکی از سه چیز: یا عدم علم او به احتیاج عباد به حجّت، یا عدم قدرت او بر خلق و نصب امام، یا بخل و هر سه لازم، باطل و بالضروره ممتنع است در شأن حق‌تعالی.

کاشف از شدّت احتیاج عباد به حجّت، ملاحظة احتیاج قوای انسانی است به غذا و لباس و منزل و تهیة وسایل شتاء و لوازم صیف در تعیّش و غیر آن از منافع ضروریّه، در صورتی‌که احتیاج بشر به حجت، اشدّ و اهمّ است از این مذکورات، زیرا که به حجت است نجات از ضلالت و هدایت به نعیم دائم آخرت.

ما می‌بینیم که حق‌تعالی وجود بشر را بی حجّت باطنی نگذاشته که عبارت باشد از نفس ناطقه یا عقل یا دل، پس چگونه روا باشد که یک عالم را بی حجت بگذارد؟واجب است بر حق‌تعالی که امت را بی حجت نگذارد، که رادع طغاه و معلّم جهّال و محتذر از خلال و مانع عصاه و منفّذ احکام و مبیّن حق از باطل و فاصل بین اهل خلاف و حامی کیان اسلام باشد.

مطالب مرتبط :

  1. امام ، غایت خلقت
  2. مفهوم نبوّت
  3. امام ، حافظ شریعت
  4. ضرورت عصمت امام
  5. ضرورت انتصاب الهی
  6. اتحاد
  7. سایر اوصاف نبی
  8. ضرورت صدور نص

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه