قاعده لطف ۱۳۸۹/۰۲/۲۷

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

قاعدة لطف

لطف عبارت است از مقرّب به سوی اطاعت و مبعّد از معصیت. چنان‌که لطف است در تکالیف عقلیه، امامت هم لطف است در تکالیف شرعیّه، پس نصب اما بعد از نبی لطف است و لطف نیز بر حق‌تعالی واجب است، پس نصب امام واجب خواهد شد.

هم چنین نصب امام مدخلیّت در اطاعت و انقیاد اوامر و نواهی الهی دارد، یعنی اگر امّت را پیشوائی بود که امر و سطوت او نافذ بوده باشد، هر آینه نهی می‌کند ایشان را از محرّمات و امر می‌کند به واجبات، و مصالح و مفاسد دینیّه و دنیویّه را بیان می‌کند، پس وجود چنین شخصی واجب است.

این که لطف بر خداوند تعالی واجب است، اجمالاً بیانش این‌است‌که افعال الهی معلّل می‌باشد به غرض او و الا سفه لازم آید، و نیز ترک لطف مفسده است، پس فعلش واجب است و هم چنین قدرت بر لطف از واضحات و داعی بر آن موجود است، پس با اجتماع قدرت و داعی فعل واجب می‌شود.

واجب است بر حق‌تعالی رعایت مصالح عباد، و امامی که حق‌تعالی تعیین نماید افضل است از امامی که امّت تعیین کند، و گرنه لازم آید که امّت افضل و اعلم و اعرف بوده باشد از حق‌تعالی و رسول او، و این عقیده، کفر محض است. عقل قطع می‌کند به صدور لطف از حق‌تعالی، و مرجع این وجه به لزوم این فعل اصلح است بر فیّاض.

پس وجوب لطف حق‌تعالی را سه دلیل است:

اول ـ آن‌که ترک لطف موجب نقض غرض است، و نقض غرض قبیح است و قبیح از خدای حکیم سر نزند.

دوم ـ آن‌که لطف، فعل اختیاری است و داعی صدور آن در امر موجود است و با فعل اختیاری و داعی و عدم مانع، لطف تخلّف ننماید.

سوم ـ ذات باریتعالی علت افاضه و مبدأ صدور خیرات است و لطف فیضی است از فیوضات و مصلحتی است از مصالح بی‌مانع، لا جرم از افاضة فیاض تخلّف ننماید.

تمامیّت ادلّه موقوف است بر این‌که مفسدة نصب امام، معلوم العدم است. چه،احرازعدم مفسده در لزوم لطف شرط است و الا ادله مذکوره هسچ یک اقتضای وجوب وجود امام نکند.

اگر گویند نصب امام وقتی لطف است‌که امام در حاضر بوده و قادر باشد بر تنفیذ احکام و اعلای لوای اسلام، بنابراین تجویز غیبت امام منافات دارد با طریقة لطف، اجمالا جوابش این است که:

چنانکه حضور او لطف است، در غیبت او نیز لطف دیگری است و عدم درک فیض، از جانب رعیت است نه از جانب حق‌تعالی، پس آنچه واجب است بر حق‌تعالی ایجاد امام است، اما تصرف دادن او در امور به اختیار رعیت است تا جبر، لازم نیاید.

مطالب مرتبط :

 1. ضرورت امامت
 2. امام و ابقاء شریعت
 3. صالحان ، وارثان زمین
 4. سایر اوصاف امام
 5. آداب ظاهری زیارت
 6. امامت از دیدگاه اهل سنت
 7. مفهوم امامت
 8. ضرورت عصمت امام
 9. ضرورت صدور نص
 10. ولایت حضرت علی (ع) در اخبار عامّه
 11. ضروری ترین نیاز بشر
 12. استیصاء سنّت انبیاء

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه