ضرورت امامت ۱۳۸۹/۰۲/۲۳

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

ضرورت امامت

بر خدا و رسول او واجب است نصب کردن امام، و اثبات این مطلب در نهایت ظهور است و همان ادلّه‌ای که دلالت می‌کند بر وجوب نبّی، بعینه دلالت می‌کند بر وجوب امام، زیرا که مرتبة امامت قرین مرتبة پیغمبری است. چنان‌که وجود پیغمبر ضروری است، واجب است عقلاً بر خدا که بعد از پیغمبر، شخصی به جانشینی او نصب کند که حافظ احکام‌الهی بوده و آن‌ها را به کسانی‌که از شریفت نبی بیخبرند برساند، و مردم را به اختیار دین الهی وادار نماید و دین حقّه را به طریقی که هست، بی کم و زیاد در اقطار عالم منتشر سازد.

واضح است‌که آمدن نبی و آوردن تکالیف و احکام و رفتن او از میان مردم کفایت نمی‌کند، چنان‌که اگر بعد از نبی خلیفه نصب نشود، در اندک زمانی قاعده و رسوم دین و احکام‌الهی برطرف شده و از بین می‌رود، پس به حکم عقل واجب است بر خدا نصب امام بعد از نبی که حافظ قانون الهی شود.

واجب است در هر عصری روی زمین از حجت حق‌تعالی خالی نباشد، و واجب است‌که آن حجت از جانب خدا بوده و دارای صفاتی چند شود مانند معصومیّت او از معاصی و اعلمیّت و افضلیّت او از همة مردم عصر خود و منصوص بودن او از جانب خدا و رسول او.

اطاعت خدا و رسول و اولوالامر را در آیة شریفه بر یک نسق شمردن که می‌فرماید: «اَطیعُوا اللهَ وَ اَطیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الاَمْرِ مِنْکُمْ» دلیل واضح است بر این مدّعا که خداوند عالم اطاعت امام را مقرون به اطاعت خود و اطاعت رسول خود نموده، پس چنان‌که معرفت و اطالعت به خدا از اصول دین است، هم چنین معرفت و اطاعت امام و اعتقاد کردن به امامت مطلقه از اصول دین می‌باشد و عدم اعتقاد بر این، موجب کفر است.

مطالب مرتبط :

 1. مفهوم امامت
 2. امامت از دیدگاه اهل سنت
 3. ضرورت عصمت امام
 4. ضرورت صدور نص
 5. آیات قرآنی بر امامت حضرت علی (ع)
 6. تجلی کمال دربروج امامت
 7. ضرورت انتصاب الهی
 8. تجلی کمال دربروج امامت ۳
 9. تجلی کمال دربروج امامت ۲
 10. تجلی کمال دربروج امامت ۴
 11. ضرورت بعثت
 12. قاعده لطف

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه