مفهوم امامت ۱۳۸۹/۰۲/۲۱

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

مفهوم امامت

امامت بر دو قسم است:

اول ـ امامت مطلقه، و آن اعتقاد به این‌است‌که بعد از حضرت پیغمبر(ص) باید یک خلیفه یا جانشین برای آن‌حضرت باشد تا دین او را باقی بدارد و احکام‌الهی را به مردم برساند.

دوم ـ امامت خاصّه، یعنی بر هرکس واجب است‌که اعتقاد نماید که حضرت‌رسول‌اکرم(ص) دوازده تن را از جانب حق‌تعالی به جانشینی خود برگزیده که دوستی و اطاعت ایشان در امر دین و دنیا واجب است.

بنابراین در امامت دو معنی ملحوظ است: یکی به حسب تصوّر و دیگری به حسب تصدیق. امامت به معنی تصوّر عبارت است از ریاست عامّه بر همة مکلّفین برای شخص واحدی از ایشان در امور دین و دنیا بر سبیل نیابت و خلافت از پیغمبر بر تنصیص خدا و رسول او.

امامت به معنی تصدیق عبارت است از اعتقاد کردن به قلب و اقرار نمودن به زبان بر این‌که حجت خدا و وصی رسول خدا بعد از آن‌حضرت که منصوب از جانب حق‌تعالی و منصوص از پیغمبر باشد، منحصر است در علی بن ابیطالب و یازده تن از اولاد طاهرین او به نصّ پیغمبر و به نصّ امام مقدّم بر امامت مؤخّر از ایشان.

مطالب مرتبط :

 1. ضرورت امامت
 2. امامت از دیدگاه اهل سنت
 3. مفهوم نبوّت
 4. آیات قرآنی بر امامت حضرت علی (ع)
 5. صالحان ، وارثان زمین
 6. تجلی کمال دربروج امامت
 7. تجلی کمال دربروج امامت ۳
 8. تجلی کمال دربروج امامت ۲
 9. تجلی کمال دربروج امامت ۴
 10. مفهوم عصمت
 11. مفهوم انتظار فرج
 12. مفهوم حجاب در قرآن

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه