تربیت نفوس و تکمیل معارف ۱۳۸۹/۰۲/۱۱

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

تربیت نفوس و تکمیل معارف

دلیل دیگر بر اثبات نبوت آن حضرت، آن‌است‌که منظور از آمدن حضرات انبیاء دو چیز است: یکی این‌که خلق را به سوی خالق خوانند، ودیگر این‌که ایشان را از غیر خالق برهانند. آن‌حضرت این عمل را به نحوی که از آن تمامتر متصور نیست انجام داد. در وقتی‌که مردم در بیابان ضلالت و گمراهی حیران و سرگردان بودند، آن‌حضرت از میان عرب برخاست و کوس ادّعای نبوت بنواخت و همة مردم را از عجم و عرب و ترک و دیلم به چیزی‌که برخلاف طریقة ایشان بود، دعوت نمود.

آن حضرت عرب‌های بیابانگرد وحشی و بت‌‌پرست را که هرگز با صاحبان علم و کمال و هنر آمد وشد نداشتند، چنان در طریق حق مقیم و مستقیم گردانید که لحظه‌ای از عبادت و اطاعت خدا غفلت نمی‌کردند، و در هنگام جهاد با کفّار به یکدیگر سبقت می‌جستند، به طوری که جان دادن در راه خدا برای ایشان آسانتر و شیرین‌تر از هر چیزی بود.

کفّار برای ملزم نمودن او تدبیرها و حیله‌ها کردند و علمای یهود و نصاری و حکمای دهریّه و ملاحده بنای مباحثه و احتجاج با او نهادند، با این همه آن حضرت، همة طوایف مختلفه را مغلوب کرد و بر ایشان غالب گشت.

آن حضرت حیوانات انسی را به نحوی به راه خدا انس داد که گویا هرگز نهاد ایشان با غیر خدا مأنوس نبود و خیال کفر از خاطرشان خطور نکرده بود.

آن حضرت پایة معرفت را به جایی رسانیدکه تمام معارفی‌که از انبیاء و حکماء رسیده بود، درپیش‌آن، جهل مطلق شد. احکام‌الهی را بر وفق حکمت‌و مصلحت بیان فرمود که هرعاقلی یقین می‌کند تأسیس این شریعت نیست مگراز جانب حضرت‌باریتعالی، و سخنانی که از آن‌حضرت وارد شده، همه مرآت جهان نمای حقایق است.

آن حضرت به مال دنیا میل نکرد و سنگ قناعت بر شکم بست و دندان طمع بشکست،و مسلم است هر امری که بنای آن بر غیر حقیقت باشد، این دوام و استحکامیّت را به هم نمی‌رساند، زیرا حافظ هر شیء حقیقت آن شیء است.

متابعت شریعت و احکام‌الهی که آن‌حضرت آورده و مواظبت به مکارم و آدابی که از آن سرور کاینات رسیده انسان را به درجات اعلا می‌رساند.

هرکسی که ملاحظة صفات و اعمال و کردار و گفتار و رفتار آن‌حضرت را نماید، می‌داند که او صاحب صفات کمالیه و آداب حسنه و جامع جمیع مراتب علمیّه و عملیّه بوده و مطلقاً بر صدق نبوّت او اعتراف می‌نماید.

مطالب مرتبط :

  1. رابطۀ نفوس ناطقه با روح ملکوتی
  2. صالحان ، وارثان زمین

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه