قرآن ، معجزه جاویدان ۱۳۸۹/۰۱/۲۴

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

قرآن، معجزة جاویدان

چنان‌که در سابق ذکر شد، اثبات نوبت طریقی ندارد غیر از ظهور معجزة باهره از شخص خاص. معجزه دو قسم است: یکی معجزة ظاهرة بالعیان و دیگری معجزة ظاهرة بالمعنی.

معجزة بالعیان حضرت محمد(ص)، قرآن مجید است و ظهور آن، ثبوت نبوت اوست به تواتر، و تواتر خبر دادن جماعتی است به وقوع امری از امور، که آن جماعت از کثرت به حدّی باشند که عقل تجویز اتفاق ایشان بر کذب ننماید. چنان‌که یقین کرده‌ایم به تواتر به وجود بلدان بعیده و ملوک ماضیه، و نیست این یقین مگر به تواتر، چنان یقینی که قابل تشکیک نیست. از این قبیل مذکورات است‌که آن‌حضرت ادعای نبوت کرد و دعوی خود را مقترن به اتیان قرآن مجید ساخته، و در معرض معارضه آورده جمیع بلغای کامل در بلاغت را و فصحای بالغ در فصاحت را، و آن‌حضرت نظام ایشان را مغلوب و پراکنده نمود.

مطالب مرتبط :

 1. صدور معجزه از امام علی(ع)
 2. جامعیّت قرآن
 3. صدور نصّ و ظهور معجزه
 4. حقیقت معجزه
 5. صدور سایرمعجزات
 6. شریک و احتیاج
 7. جهانی بودن قرآن
 8. فصاحت و بلاغت قرآن
 9. امام علی (ع) ، مجری قرآن
 10. قرآن نور ازلی حق
 11. مفهوم حجاب در قرآن
 12. پاسخ قرآن و پیشوایان الهی

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه