سحر و جادو ۱۳۸۹/۰۱/۲۰

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

سحر و جادو

گاهی امری حادث شود به سببی از اسباب عادیّه، ولی آن سبب خفی باشد و ناظر گمان کند بلا سبب، حادث شد؛ و گاهی در خیال آید که امری حادث شد، ولی اگر در خارجاز خیال نباشد، ناظر گمان کند خرقِ‌عادت است، پس اگر امری حادث شود نه از راه سببی از اسباب عادیه، خرقِ‌عادت بود.

علامت سحر و نظایر آن، این‌است‌که عالمان آن فنّ معارضه با آن توانند کنند، به خلاف معجزه که هرچند ساحران در فن سحر ماهر باشند، نمی‌توانند با آن معارضه کنند. پس هرچه از راه اسباب عادیه است هرچند خفی باشد به تعلیم می‌توان فرا گرفت و از عهدة معارضة آن می‌توان برآمدع به جهت آن‌که علم ظاهری را راهی جز اسباب عادیه نیست و چون اسباب عادیه نباشد، راه علم مذکور مسدود بود.

سحر عبارت است از اخراج باطل در قالب حقیقت نمای کذایی که سبب آن مخفی شود، و حرمتش در شرع معین شده است. مغلوبیّت در قبال سحر، وقتی است‌که قدرت معنوی فرد نسبت بدان متقاصر آید و تا حدّی مجذوب آن گردد، زیرا غلبه و سلطه در اثر کثرت قواست نسبت به مغلوب. امّا آن‌که مجهّز به قوای رحمانی است، هیچ سحر و جادویی بر او مؤثر نیست، مگر این‌که به عللی قوای رحمانیش تضعیف و یا قوای شیطانی عامل، قویتر شود. قوای رحمانی محصول سیر انسان است در عالم معقولات و قوای شیطانی، نتیجة توجه است به محسوسات و ابتلاء به علایق مادّی حادّ.

هریک از اشیاء عالم و از جمله هر عمل را خواصّ و آثاری است. لذا علاوه بر درآمدن قوای روحی افراد به قالب معیّن عمل یا نوشته و تأثیرات آن، خود عمل هم مأمور به ایجاد اثراتی است چه محسوس باشد چه نامحسوس. در امور ظاهری، ناقل از انتقال و منتقل جداست، مانند آن‌که کسی شیئی را به جایی انتقال دهد، ولی در موارد روحی و معنوی، محرک این قواست، مأمور انتقال آثار و خواص آن‌ها هم هست.

بنابراین سحر و جادو نه از عالم دیگری نشأت می‌گیرند و نه از آن کسب نیرو می‌کنند بلکه قوای پلید روحی، اعمال مربوطه و وسایل بکار رفته در آن، مجموعاً موجد آثاری برای تشدید قوای غیررحمانی‌اند. تا این مجموعه و قوای آن خنثی نگردد، منشأ آثار منفی و مضری در روح طرف مقابل است، مگر این‌که او نیز مجهّز به قوای رحمانی شود. لذا راه نجات حقیقی از سلطة قوای غیررحمانی، تقویت نیروی معنوی است. این تقویت، گاه حاصل تفکر و عمل خود شخص است، و گاه محتاج تعلیم حقایق توسط صاحبان نفوس معنوی است.اشرف معجزات

اشرف و افضل معجزات انبیاء علم و حکمت است و این دو برای خواص است، به جهت آن‌که ایشان صاحب قریحة نافذه و فطنة قویّه می‌باشند، و باطن ایشان خالی از تقلید و مجرّد از مذاهب موروثی و مسموعی از آباء و اجداد است، و ایمان ایشان نسبت به انبیاء به میزان علم و حکمت است و محتاج به خوارق عادت نیستند.

خوارق عادت برای عوام و بلهاست، زیرا که ایشان را فطانت فهم حقایق نیست. در معجزه، رؤیت با بصر شرط نشده است، زیرا که افادة تواتر اقوی است از رؤیت به بصر، به جهت آن‌که خطا در بصر، اقوی است از خطا در بصیرت.

مطالب مرتبط :

  1. صدور نصّ و ظهور معجزه
  2. اشرف معجزات
  3. هماهنگی ظاهر و باطن
  4. قطعیت ادله شیعه
  5. صالحان ، وارثان زمین
  6. حقیقت معجزه

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه