کیفیت ارتباط با ملائک ۱۳۸۹/۰۱/۱۲

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

کیفیت ارتباط با ملائک

ملائک مجرّدند، روح بشر نیز مجرّد است اما به علت محبوسیّت در کالبد جسمانی، بدون جمع‌شرایط نمی‌تواند مجرّدات را مشاهده نماید. مشاهدة افراد غیر مجرّد نیز برای فرشتگان در هر شرایطی ممکن نسیت.

مشاهدة مجردات برای انسان به دو وجه میسّر است: یا استیلای روح بر جسم به حد کمال رسیده کالبد او حالت ملکوتیت و لاهوتیت به‌خود گیرد؛ در این حالت او مقیّد به جسم نبوده از حیطة زمان و مکان وارسته گردیده است. و یا این‌که به مشیّت الهی، وجود غیرمادی مجرّدات، حالت مادّیت به‌خود گیرد و فرشته در قالب جسمانی فرود آید.

بنابراین ارتباط حضرات انبیاء و اوصیاء و اولیاء با مقرّبین درگاه الهی به چند وجه است: یا ارتباط همراه با مشاهدة ظاهری طرفین است‌که به دو شکل فوق الذکر امکان‌پذیر است؛ و یا ارتباط با ملائک، بدون مشاهدة ظاهر است. در این وجه، بدون نیاز به جمع‌شرایط مذکور، به علت کمال سنخیت معنوی، صحبت و کلام یکدیگر را بشنوند که در این‌صورت، شباهت به الهام و وحی دارد.

فرشتة امین‌وحی، جبرائیل است و روح‌القدس گرچه به او خطاب می‌شود، اما در اصل این مقام و منزلتی است معنوی برای آن فرشتة بزرگوار.بنابراین، روح‌القدس ظاهراً در ردیف اسماء است و باطناً جزو صفات. هر صفت الهی، رتبه و مقامی است خدائی و لازمةنیل بدان، ریاضات و مجاهدات نفسانی است. علاوه بر جبرائیل، اکثر پیامبران الهی به این منزلت نائل آمده‌اند، خصوصاً انبیاء اولوالعزم که از این مقام هم فراتر رفته‌اند.

روح‌الامین نیز صفت و منصبی الهی است ولی نه به درجه و منزلت روح‌القدس، صاحبان مرتبة روح قدسی، این مقام را نیز واجدند. هر نبی و رسول مراتبی از روح‌القدس را داراست و به همان نسبت، مشمول خطاب جبرائیل است و مرتبة کمالی آن، در انبیاء اولوالعزم است. بنابراین ارتباط جبرائیل با انبیاء و رسل مسلّم، ولی کیفیت ارتباط آنان با او مختلف است.

در نبی، ابلاغ محدود است و در رسول، ابلاغ غیر محدود. تعلیم خداوند تبارک و تعالی به نبی و رسول، هم در خواب است و هم در بیداری، هم با واسطه است و هم بدون واسطه. تفاوت نبی و رسول از این لحاظ، در کیفیت ادراک و مراتب ارتباط اوست با درگاه الهی. بنابراین، اعتقاد بر این‌که نبی، فرشتة وحی را در خواب ادراک کند و رسول، در خواب و بیداری، به لحاظ حکم باطنیه صادق نیست.

مطالب مرتبط :

  1. برتری بر ملائک
  2. ارتباط اراده و اخلاق
  3. مراتب یقین

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه