سایر اوصاف نبی ۱۳۸۹/۰۱/۰۷

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

سایر اوصاف نبی

روح قدسیة نبی را تعلّق بر سفلیّات مشغول نمی‌سازد از ارتباط به علویّات، بلکه او در جمیع اوقات چنان است‌که این دو جهت با او مساوی و محاذی است و به سبب یکی از دیگری در حجاب نمی‌ماند.

اکثر نفوس انسانیّه وقتی‌که مشغول گردیدند بر امور خارجیّه یا استعمال حواس ظاهریّه، غافل می‌شوند از استعمال حواس باطنیّه، ولی نفوس قدسیه را هیچ چیز از سیر در علویّات باز نمی‌دارد.

نبی باید کمال صفای نفس داشته و سریع‌الاتصال باشد به عالم ملکوت، تا درک کند علوم کثیر را در زمان قصیر بدون تعلّم.نبی باید دارای حسن عبارت باشد، به جهت آن‌که شأن اوست تعلیم و ارشاد و هدایت عباد به طریق سداد بر معاش و معاد.

نبی باید محبّ علم و حکمت باشد و تأمّل در معقولیّة او را ملول ننماید. نبی باید شجاع‌القلب بوده و خائف از موت نباشد. نبی باید اشجع مردم باشد، زیرا که او معزول است از تقیّه موت.

نبی باید بالطبع مایل به شهوات نبوده و مجتنب باشد از لهو و لعب، زیرا که این امور حجابی است بر عالم نور، و وصلت است به عالم غرور.

نبی باید جواد و کریم باشد، زیرا که اوست عارف به خزائن رحمت الهی که فنا و انتها ندارد.

نبی باید منزّه باشد از هر دنس و غلظت و دنائت.

نبی باید اعراض کننده باشد از لغزش‌های مردم، به جهت آن‌که او بالاتر است از این‌که زلات بشری او را از طبیعت بیرون نماید.

نبی باید خوشدل‌‌ترین مردم باشد، زیرا که او اجلّ موجودات است از حیث بهجت و صفا.

این‌همه مذکورات به جهت آن‌است‌که خلق از او نفرت ننمایند، بلکه با طوع و رغبت تابع او شوند.

مطالب مرتبط :

  1. سایر اوصاف امام
  2. تناسخ و انواع آن
  3. قوای نفس نباتی ، حیوانی و انسانی
  4. اضطراب السّر

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه