حرکت ۱۳۸۶/۱۰/۱۹

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد اول

سوم- حرکت

حرکتی که سالک راه حق می‌تواند به واسطة آن از مبدأ به مقصد رسد، زهد است. زاهد کسی است که دارای سه خصلت باشد:

اول – مجاهده با نفس در ترک مشتهیات و زخارف دنیوی.

دوم – تزکیه اعمال.

سوم – بذل جوارح در راه حق.

زاهد هرگز به دنیای پست تن ندهد، زیرا می‌داند آنچه خداوند متعال برای اولیاء خود ذخیره فرموده از مقامات عالیه و درجات رفیعه، بهتر است از اموال و سایر علایق دنیوی، زاهد زهد خود را مشاهده نکند و برای آن قدر و قیمت و منزلتی نطلبد، زیرا در زهد خویش چنان غرق تجلّیات حق است که مقصودی جز لقاء الهی ندارد و نمی‌خواهد چیزی حجاب او شود.

کسی که از مقام خودبینی در نیامده و از مرتبة نفس‌پرستی به مقام خداپرستی نرسیده، به مقصد نخواهد رسید.

مانعی از موانع سیر عارف طریق حق، پیروی هوای نفسانی است واین مانع، بدون زهد رفع نشود و حصول کمال زهد، بدون ریاضت ممکن نیست.

ریاضت در عرف عرب، رام کردن حیوانات را گویند به منع آنها از حرکات غیرمطلوبه و عادت دادن آنها در اطاعت صاحب خویش. در این موضع مراد از ریاضت، منع نفس حیوانی است از انقیاد و متابعت قوّة شهویّه و غضبیّه و آنچه به آن دو تعلق دارد، و ملکه گردانیدن نفس انسانی است با دستورات شرعیّه.

مقصود از ریاضت، صبر است بر رفع موانع طریق حق از مشاغل باطنیّه و ظاهریّه، و ملکه گردانیدن نفس انسانی است بر ثبات آنچه باعث رسیدن اوست به فیوضات الهیه.

صبر، حبس نفس است از جزع به وقت وقوع مکروه، و در معنا التذاذ است از شداید ومشکلات. صبر مقتضی انس به محبوب است. عارف کامل در مشکلات، مبتلاکننده را می‌بیند و مراد حق را بر هر مرادی ترجیح می‌دهد. این است که عارفان از مشکلات و شداید نهراسند و جز طریق حق نپویند و همواره از فیض اقدس او استمداد خواهند و از نور جمال او استضائه نمایند. آنان می‌دانند که در حقیقت آن مشکلات و شداید، دافع و رافع حجاب‌ه‍‍‍‍ایند، لذا می‌خواهند که محبوب خویش را بدون حجاب مشاهده نمایند.

مطالب مرتبط :

  1. زهد و استقبال از شداید
  2. نهایت حرکت
  3. فناء ، نهایت حرکت
  4. حرکت جوهری ماده
  5. مفهوم حقیقی زهد
  6. راه اندازی بخش اخبار وب سایت کعبه جانان
  7. جبر و اختیار
  8. حالات اواخر سیر
  9. رفع موانع

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه