فواید بعثت ۱۳۸۸/۱۲/۲۴

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

فواید بعثت

بعثت انبیاء مشتمل است بر فوایدی چند و خالی است از مفاسد، و هرآنچه چنین شد حسن می‌باشد؛ پس بعثت انبیاء حسن است عقلاً.

فایدة اولی، تقویت عقل و تأکید حکم اوست در احکامی که عقل مستقل است در آنها، مثل حکم او به محتاج بودن عالم به صانع حکیم.

فایدة ثانیه، دلالت کردن عقل است به احکامی که عقل مستقل در آن‌ها نیستع مثل تعبدیّات که عقل را مسرجی در آن‌ها نیست، بلکه بعد از حکم نبی و رسول و امام، عقل حسن آن را درک می‌کند.

فایدة ثالثه، تنبیه کردن و آگاه نمودن عقل است به تحصیل معرفت الهی که سرمایة حیات و بقای جاودانی و سعادت دو جهانی است. اگرچه معرفت، عقلی است لیکن چوناغلب مردم، مشغول لذایذ جسمانیّه و تابع شهوات حسیّه‌اند، میل و رغبت آن‌ها بالطبع به سوی قبایح بیشتر است، گویا که در خوابند. چنان‌که حواس در وقت خواب از ادراک محسوسات باز می‌ماند، عقل نیز با اشتغال و فرو رفتن در لذایذ جسمانیّه، ادراک معقولات نمی‌تواند بکند، پس دعوت انبیاء به منزلة بیدار کردن ایشان است از خواب غفلت تا تحصیل معارف کنند و ادراک معقولات نمایند.

فایدة رابعه، عبارت از انقطاع عذر مکلّفین، و برای این معنی سه وجه است:

اوّل ـ آن‌است‌که می‌گفتیم اگر خداوند عالم ما را خلق کرده است تا او را عبادت کنیم، بر او واجب بود که آن عبادت را برای ما بیان کند. اگرچه اصل طاعت عقلاً واجب است ولیکن کیفیت آن بر ما معلوم نبود، پس صانع عالم انبیاء را مبعوث فرمود برای قطع این عذر که شرایع را تفصیلاً برای ما بیان کنند.

دوم ـ می‌گفتیم پروردگارا تو ما را مرکب از سهو و غفلت خلق کردی و هوی و هوس و شهوات را بر ما مسلّط نمودی و واگذاشتی ما را با نفوس با خواهش خود، لذا ما را بر ارتکاب قبایح اغراء و تحریص گردانیدند.

سوم ـ می‌گفتیم خداوندا گرفتیم که ما به عقول خود فهمیدیم حسن ایمان و قبح کفران را، لیکن ندانستیم با عقول خود هرکسی که فعل قبیح کند او را عذاب می‌کنی و این هم مسلم است‌که در ارتکاب بعضی قبایح برای ما لذتی هست ولی مضرّت بر تو نیست، و در ایمان و عمل و طاعت اجر جزیلی هست از جانب تو که نفعی از آن عمل و طاعت برای تو نیست، پس مجرد علم به حسن و قبح، داعی نمی‌باشد بر فعل و ترک آن و بعد از بعثت، این اعذار غیر مسموع شد.

فایدة خامسه، آن‌است‌که عقل استفاده می‌کند از آن چیزی‌که عاجز باشد از ادراک آن، مانند صفات حق‌تعالی.

فایدة سادسه، بعثت مانع است از اقدام بر معصیت، به جهت آن‌که در بعثت خبر قاطع است به حصول عقاب بر عاصی، زیرا که عقل تنها استحقاق را درک می‌کند و واقف نیست بر وقوع آن.

فایـدة سابعـه، بعثت تعلیم فاضلـة نافعه در معاش و تحصیل عقـاید حقّه در معاد رامستلزم است. چنان‌که اکثر منافع و مضرّات اغذیه و بدنی مستفاد می‌شود از انبیاء، زیرا که منابفع و مضار اغذیه منحصر است به تجربه، و تجربه موقوف است به مرور زمان، پس لابد است از کسی که عارف باشد بر کلّ مضار و منافع من عند الله، چنان‌که خداوند عالم اوّل کسی که خلق فرمود از افراد نوع انسان، پیغمبر بود.

مطالب مرتبط :

  1. ضرورت بعثت
  2. صدور نصّ و ظهور معجزه
  3. مفهوم نبوّت
  4. ضرورت عصمت
  5. کلام لفظی و کلام وجودی

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه