مفهوم نبوّت ۱۳۸۸/۱۲/۲۲

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

مفهوم نبوّت

نبوّت به حسب معنی تصوّری، عبارت است از مبعوث بودن بشر معصومی و خبر دادن او از احکام متعلّقه به افعال عباد با وحی و امثال آن با ریاست الهیّه اصلیّه بر مکلّفین در امور دنیا و دین؛ و به حسب معنی تصدیقی، عبارت است از تصدیق و اعتقاد کردن به وجوب بعثت انبیاء.

مطالب مرتبط :

 1. صالحان ، وارثان زمین
 2. مفهوم امامت
 3. ضرورت بعثت
 4. صدور نصّ و ظهور معجزه
 5. مفهوم توکّل
 6. مفهوم انتظار فرج
 7. مفهوم عصمت
 8. مفهوم اجزاء اصلی و فرعی
 9. مفهوم حقیقی تقیّه
 10. مفهوم حقیقی زهد
 11. مفهوم نفی صفت از خدا
 12. فصل سوم- مفهوم صفات سلبیه

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه