مراتب یقین ۱۳۸۷/۱۲/۲۹

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد سوم

مراتب یقین

یقین را مراتبی است و در هر مرحله از مراحل طریق حق برای سالک یقینی است،لذا حصول مراتب یقین به نسبت طی مراحل سلوک است:

اول ـ علم الیقین، که از حجج نیّره ساطعه و براهین عقلیه قاطعه برای سالکین الی الله حاصل می‌شود، به وسیله نظر در آیات تکوینی و تدوینی و معجزات و خوارق عادات صادره از حضرات انبیاء و اولیاء و منامات صادقه و علم منایا، که هریک از آنها جزئی است از اجزاء نبوت و رسالت.

دوم ـ عین الیقین، که عبارت باشد از شهود اشیاء به نورانیت دل. در این مرتبه از تهذیب ظاهر به امتثال احکام شریعت حقه و مجاهدات نفسانیه و تخلّق به اخلاق حمیده، کشف عالم غیب و ملکوت حاصل می‌شود و ابواب انوار جبروت مفتّح می‌گردد. صاحب این یقین از همه جا منصرف و توجه او فقط به سوی انوار قدسیه است.

سوم ـ حق الیقین، که عبارت باشد از تجلی نور الهی بر دل سالک راه حق که در این مقام تمام رسوم عبودیت و خودبینی محو گردد. این مرتبه اعلی مراتب عرفان و قصوی درجات ایمان است که در آن کشف عالم جبروت و مشاهدة مراتب عقلیه و مشاهدة انوار ذات قدسیه است.

در این مرتبه، عارف طریق حق نظری جز مشاهدة جمال و جلال حق و التفاتی به جز عظمت کبریایی حق تعالی ندارد. البته نه بدین معنا که ماسوی‌الله را مشاهده نمی‌نماید، بلکه تمام آنها را افعال و لمعات و آثار او می‌بیند. عارفانی که به این مرتبه قدم می‌گذارند، عروج قلبی و مشاهدات بعضی از آنان به نحو ثبات و تمکّن است، و سیر و عروج قلبی برخی از آنان در طرفه العینی.

ممکن است سالکی هنوز به مرتبة عین الیقین و حق الیقین قدم نگذاشته باشد، ولی در ساعتی چنان حال معنوی و عروج قلبی پیدا نماید که حقایق را با دیدگان قلب مشاهده کند، بطوری که در آن حال حاضر نمی‌شود که کل دنیا و مافیها و تمام نعمت‌ها را با آن عوض نماید، بلکه آرزو می‌کند که مدام در آن حال بماند.

تحقق کمال مرتبة ایمان و یقین پس از طی مراحل ظاهر و باطن و انجام وظایف و تکالیف و طاعات و عبادات است که با حصول آن، وصال به حق نصیب سالک عارف می‌گردد.

مطالب مرتبط :

  1. مراتب معرفت
  2. تسلیم و مراتب آن
  3. آداب ظاهری زیارت
  4. مراتب موت
  5. مراتب وجود در مشهودات
  6. استقلال حقیقی در شکوفایی معنوی
  7. کیفیت ارتباط با ملائک
  8. فناءذاتی

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه