دنیا زمینه وصال ۱۳۸۶/۱۱/۲۰

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد اول

دنیا زمینة وصال

حضرت آدم(ع) به امر الهی در بهشتی برزخی سکنی گزید، ولی در اثر تخلّف از نهی ارشادی و تناول از شجرة ممنوعه از بهشت اخراج و به دنیا هبوط کرد. البته ورود به دنیا برای‌ایفاء رسالت و خلافت الهی، خواست قطعی خدا و موفقیتی حاصل‌شدنی بود. اگر آن برگزیدة الهی در مقام صبر و وفا به عهد بود، چه بسا خروج ‌ایشان با علل رحمانی و اعزاز و اکرام می‌شد، امّا علت شیطانی واسطة هبوط به دنیا گردید و در این ابتلاء حکمت‌هاست.

از برگزیدگان الهی نه تنها معصیت که حتی ترک‌اولی هم غالباً صادر نمی‌شود، و اگر مختصر تأخیری در رعایت مستحب یا مکروهی رخ دهد، به علت معرفت اعطایی به آنان، به شدت احساس ندامت و شرمساری می‌کنند. ولی حجاب حاصله از صدور خطا در آنان‌ ایجاد شوق و ذوق خاصی برای جبران آن نموده، امکان دارد به فضل و کرم الهی بیش از پیش بر قرب و صفایشان افزوده گردد.

برای حضرت آدم(ع) با آن معرفت و منزلت، در بهشت صفا و لذتی بود، همان صفا و لذت بلکه بالاتر از آن در مقام توبه و انابه از ترک اولای ارشادی، حاصل می‌شد و بعد از سالهایی چند تضرع و زاری توبه آن بزرگوار پذیرفته شده بر مقامش افزوده گشت. در حقیقت آن شجرة ممنوعه از اشجار مادی برای امتحان کمالیه بود. آن شجره و وسوسه و اخراج، هر کدام علتی بود برای زمینه وصال، متمّم وصال و مکمّل وصال که فناء در خود وبقاء در حق است.

خداوند متعال راه الهی و غیر الهی را به واسطه حضرات انبیاء و اوصیاء و اولیاء به انسان‌ها نشان داد و وظایف و تکالیف آنان را تعیین کرد. در قبال آن، قوای اختیاریه را در آدمیان به ودیعه نهاد تا به واسطه این قوا بتوانند راه رحمانی را اختیار کنند و خود را به اعلی علّیّین رسانند، طبیعت و کاینات را تسخیر نموده مقامشان بالاتر از فرشتگان گردد و آنان را به خدمت خود درآورند. و نیز بتوانند به واسطة این قوا قدم به عالم غیر رحمانی نهاده از «اُولٰئِکَ کَالْاَنْعٰامِ» گرفته خود را به درجة «بَلْ هُمْ اَضَلُّ» برسانند؛ و بدینسان دنیا محل ابتلاء و آزمایش الهی برای همه طالبان وصال باشد.

مطالب مرتبط :

 1. صالحان ، وارثان زمین
 2. هماهنگی ظاهر و باطن
 3. طی مراحل وصال
 4. وصال، فناء تعیّنات
 5. حجابات راه وصال
 6. صدق ، رمز وصال
 7. ورود طبیب الهی و وصال
 8. اراده واحد
 9. آداب ظاهری زیارت
 10. جبر و اختیار
 11. زهد و تقوی

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه