د – امراض ترکیبی چند قوه ۱۳۸۷/۰۷/۲۲

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد دوم

د – امراض‌ ترکیبی‌ چند قوه‌

آئینة‌ دل‌ که‌ جلوه‌ گاه‌ یاد دوست‌ و مظهر عظمت‌ و اشعه‌ انوار اوست‌ و انسان‌ توسط‌ آن‌ با خدای‌ خویش‌ آشنا شده‌ و از آن‌ روزنه‌ ناظر گلشن‌ عظمت‌ خالق‌ خویش‌ است، از همنشینی‌ دشمن‌ دوست‌ نما تیره‌ و تار می‌گردد. چشمی‌ که‌ در نگارخانة‌ کاینات‌ جهت‌ دیدن‌ صنع‌ کردگار و در گلشن‌ روزگار برای‌ چیدن‌ گل‌های‌ اعتبار آفریده‌ شده، محل‌ آمد و شد هوس‌های‌ نفسانی‌ می‌گردد. گوشی‌ که‌ لایق‌ گوشوار مواعظ‌ و نصایح‌ دلنشین‌ و شایسته‌ دُرَر سخنان‌ خدا و رسول‌ (ص) و ائمه‌ و اکابر دین‌ است، وادی‌ نمل‌ حرف‌های‌ باطل‌ و مدخل‌ هزار پای‌ سلسله‌ سخنان‌ لاطائل‌ می‌گردد، و زبانی‌ که‌ باید گویا به‌ حق‌ و ذکر جمیل‌ دوست‌ باشد، آلوده‌ به‌ غیبت‌ و توابع‌ آن‌ می‌گردد، که‌ در نتیجه‌ انسان‌ مبتلا شود به‌ مصیبت‌ مرگ‌ دل‌ که‌ اعظم‌ مصائب‌ است.

مطالب مرتبط :

  1. ب – امراض قوۀ دفع
  2. ج – امراض قوۀ جذب
  3. روش معالجه کلی امراض
  4. الف – امراض قوۀ نظری
  5. زمان ظهور از غیوب پنجگانه
  6. فراغت دل
  7. طرق استدلال برامامت ائمه
  8. بی غیرتی

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه