جبن ۱۳۸۷/۰۶/۲۳

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد دوم

جبن‌

علم‌ به‌ ضد چیزی، مستلزم‌ علم‌ به‌ آن‌ چیز است‌ و جبن‌ ضد غضب‌ است. غضب‌ حرکت‌ نفس‌ است‌ به‌ جهت‌ شهوت‌ انتقام‌ و جبن، سکون‌ آن‌ است. چون‌ حرکت‌ نفس‌ اولی‌ است، پس‌ باید از طریق‌ دفع‌ سبب‌ به‌ درمان‌ جبن‌ پرداخت، بدینسان‌ که‌ نفس‌ را آگاه‌ به‌ نقصانش‌ نموده‌ و به‌ انگیزه‌های‌ غضب‌ تحریک‌ کرد. چه، کسی‌ خالی‌ از غضب‌ نباشد و نقص‌ و ضعف‌ آن‌ به‌ تحریک‌ پی‌ در پی‌ بر طرف‌ شده‌ مانند آتش‌ قوت‌ گیرد و شعله‌ور شود.

مطالب مرتبط :

  1. زیباترین و عالی‌ترین حرکت
  2. زیارت حضرات معصومین و عنایات الهی

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه