قساوت قلب ۱۳۸۷/۰۶/۲۱

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد دوم

قساوت‌ قلب‌

صفت‌ دیگر قساوت‌ قلب‌ یا سنگدلی‌ است‌ و آن‌ عدم‌ تأثر است‌ از آلام‌ و مصائبی‌ که‌ به‌ دیگران‌ رسد. اخلاق‌ ناپسند دیگری‌ همانند ظلم‌ و تعد‌ی، نرسیدن‌ به‌ داد مظلومان‌ و عدم‌ دستگیری‌ از فقرا و نیازمندان‌ و مانند آنها ناشی‌ از این‌ رذیله‌ است. ضد این‌ صفت، رقت‌ قلب‌ است‌ که‌ آثار حسنه‌ و صفات‌ قدسیة‌ بسیار بر آن‌ مترتب‌ می‌گردد و در فضیلت‌ آن، اخبار و آیات‌ بسیار است.

علاج‌ سنگدلی‌ و کسب‌ رقت‌ و نرمش‌ دل، در نهایت‌ دشواری‌ است‌ زیرا قساوت‌ صفتی‌ است‌ راسخ‌ در نفس‌ و ترک‌ آن‌ به‌ آسانی‌ میسر نیست. آدمی‌ باید به‌ تدریج‌ خود را از اعمال‌ ناشی‌ از قساوت‌ دور بدارد و بر آثار رقت‌ مواظبت‌ نماید تا مستعد دریافت‌ این‌ فیض‌ از فیاض‌ مطلق‌ گردد.

مطالب مرتبط :

  1. شقاوت و قساوت دل
  2. آداب ظاهری زیارت
  3. صالحان ، وارثان زمین
  4. رابطۀ اراده با عقل و عاطفه

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه