کج خلقی ۱۳۸۷/۰۶/۰۸

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد دوم

‌ کج‌ خلقی‌

دیگر از صفات‌ رذیله‌ کج‌ خلقی‌ است‌ که‌ نزدیک‌ به‌ غلظت‌ و درشتی‌ است‌ و آشکار است‌ که‌ غلظت‌ و درشتی‌ از ثمرات‌ کج‌ خلقی‌ می‌باشد. این‌ صفت‌ که‌ از نتایج‌ قوة‌ غضبیه‌ است، انسان‌ را از خدا و خلق‌ دور کرده، از نظر مردم‌ می‌افکند و طبع‌ها را از او متنفر می‌گرداند. کج‌ خلق، لحظه‌ای‌ از حزن‌ و الم‌ و اندوه‌ و غم‌ خالی‌ نیست. طریقه‌ معالجه‌ کج‌ خلقی‌ آن‌ است‌ که‌ انسان‌ مفاسد دنیوی‌ و اخروی‌ آن‌ را یاد کند، و مصمم‌ شود که‌ این‌ صفت‌ را از خود دور کرده‌ و چندان‌ به‌ حسن‌ خلق‌ گراید که‌ این‌ صفت‌ شریفه‌ او را ملکه‌ گردد.

حسن‌ خلق‌ از شرایف‌ صفات‌ و ملکات‌ فاضله‌ است‌ و عقل‌ و نقل‌ بر حسن‌ آن‌ گواهی‌ دهند. حضرت‌ رسول‌ اکرم‌ (ص) می‌فرماید: اگر امکان‌ آن‌ را ندارید که‌ به‌ اموال‌ خویش‌ مردم‌را وسعت‌ دهید، آنان‌ را با گشاده‌رویی‌ ملاقات‌ کنید.

به‌ آن‌ جناب‌ عرض‌ کردند که‌ افضل‌ مؤ‌منین‌ کدام‌ است؟ فرمود: آن‌ که‌ خوش‌ خلق‌تر است. و باز فرمود: محبوب‌ترین‌ مردم‌ پیش‌ من‌ و نزدیک‌ترین‌ ایشان‌ در روز قیامت‌ به‌ من، خوش‌ خلق‌ترین‌ آنان‌ است. و نیز فرموده: حسن‌ خلق‌ گناه‌ را می‌گدازد چنان‌ که‌ خورشید یخ‌ را.

خداوند متعال‌ هیچ‌ پیغمبری‌ را برنیانگیخت‌ مگر این‌ که‌ حسن‌ خلق‌ در او کامل‌ بود. حسن‌ خلق، افضل‌ صفات‌ پیغمبران‌ و اشرف‌ اخلاق‌ برگزیدگان‌ است. سرور پیغمبران‌ و سید انس‌ و جان‌ (ص) در این‌ صفت‌ به‌ غایت‌ رسیده‌ و در نهایت‌ آن‌ قرار داشت، لذا خداوند عالم‌ برای‌ اظهار نعمت‌ خود به‌ حبیب‌ خویش‌ در مقام‌ مدح‌ و ثنای‌ او فرماید: «اِنَّکَ‌ لَعَلی‌ خُلُقٍ‌ عَظیمٍ».

مطلب مرتبطی یافت نشد


شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه