جهل مرکب ۱۳۸۷/۰۵/۲۹

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد دوم

جهل‌ مرکب‌

جهل‌ مرکب‌ آن‌ است‌ که‌ نفس‌ از صورت‌ علم‌ خالی‌ باشد و به‌ اعتقاد این‌ که‌ عالم‌ است، از فراگیری‌ خودداری‌ کند. چنان‌ که‌ اطبأ ابدان‌ از معالجه‌ بعضی‌ بیماری‌های‌ مزمن‌ عاجز شوند، اطبأ نفوس‌ نیز از معالجه‌ این‌ مرض‌ عاجز باشند، چه‌ او با آن‌ کج‌ اندیشی‌ به‌ جهل‌ خویش‌ آگاه‌ نگردد و به‌ کسب‌ علم‌ نپردازد.

بهترین‌ طرز درمان‌ این‌ مرض‌ آن‌ است‌ که‌ او را به‌ تحصیل‌ علوم‌ ریاضی‌ مانند حساب‌ و هندسه‌ و ریاضت‌ در فهم‌ براهین‌ تشویق‌ کنند. اگر این‌ ارشاد را پذیرفته‌ در آن‌ غور نماید، از لذت‌ یقینی‌ با خبر شده‌ بهبودی‌ در وجودش‌ پدید آید. و چون‌ منصفانه‌ با عقاید خویش‌ در افتد و لذت‌ یقینی‌ بودن‌ را در آن‌ نیابد، بر سستی‌ عقیدة‌ خویش‌ پی‌ برده‌ به‌ مقام‌ جهل‌ بسیط‌ رسد و به‌ تعلم‌ قیام‌ نماید.

مطالب مرتبط :

  1. آداب ظاهری زیارت
  2. جبر و اختیار
  3. روش معالجه کلی امراض

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه