حیرت ۱۳۸۷/۰۵/۲۵

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد دوم

حیرت‌

حیرت، عجز نفس‌ است‌ از تحقیق‌ حق‌ و باطل‌ که‌ از تعارض‌ ادله‌ در مسایل‌ مشکله‌ خیزد. طرز رفع‌ این‌ مرض‌ آن‌ است‌ که: اول‌ تذکر این‌ قضیه‌ را بر خود ملکه‌ کند که‌ جمع‌ و رفع‌ و نفی‌ و اثبات‌ در یک‌ حال‌ محال‌ است، و به‌ اجمال‌ در مسایل‌ متحیره‌ به‌ فساد یکی‌ از دو طرف‌ حکم‌ کند. در مرحله‌ دوم‌ بعد از تتبع‌ قوانین‌ منطقی‌ و بررسی‌ دقیق‌ مقدمات‌ و جستجو از صورت‌ قیاس، با پی‌جوئی‌ وافر و احتیاط‌ تام، آنها را در هر طرف‌ به‌ کار گیرد تا به‌ موضع‌ خطا و منشأ غلط‌ وقوف‌ یابد.

مطلب مرتبطی یافت نشد


شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه