الف – امراض قوۀ نظری ۱۳۸۷/۰۵/۲۳

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد دوم

الف‌ – امراض‌ قوة‌ نظری‌

امراض‌ قوة‌ نظری‌ را در حالت‌ بسیط‌ یا مرکب، مراتب‌ بسیار است. لیکن‌ تباه‌ترین‌ آنها سه‌ نوع‌ است:

اول‌ – حیرت‌

دوم‌ – جهل‌ بسیط‌

سوم‌ – جهل‌ مرکب‌

نوع‌ اول‌ از قبیل‌ افراط، نوع‌ دوم‌ از جنس‌ تفریط‌ و نوع‌ سوم‌ از جهت‌ ردائت‌ است.

مطالب مرتبط :

  1. ج – امراض قوۀ جذب
  2. ب – امراض قوۀ دفع
  3. علل بیماری قوای نفس
  4. روش معالجه کلی امراض
  5. د – امراض ترکیبی چند قوه
  6. بی غیرتی
  7. بطالت

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه