روش معالجه کلی امراض ۱۳۸۷/۰۵/۲۱

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد دوم

روش‌ معالجه‌ کلی‌ امراض‌

معالجه‌ کلیه‌ امراض‌ با چهار چیز است: غذا، دوا، سم، کی‌ یا قطع. معالجه‌ امراض‌ نفسانی‌ نیز بدین‌ طریق‌ است: اگر کسی‌ به‌ مرض‌ نفسانی‌ مبتلا شود، اول‌ باید زشتی‌ آن‌ رذیلت‌ و آثار آن‌ را به‌ طور قاطع‌ دریابد به‌ وجهی‌ که‌ هیچ‌ تردیدی‌ بر آن‌ راه‌ نیابد، سپس‌ به‌ اراده‌ عقلانی‌ از آن‌ اجتناب‌ نماید. اگر مطلوب‌ حاصل‌ نشد، فضیلت‌ مقابل‌ آن‌ رذیلت‌ را در نظر گرفته‌ در تکرار افعال‌ آن‌ فضیلت‌ به‌ بهترین‌ و نیکوترین‌ وجه‌ مبالغه‌ کند؛ این‌ طریق‌ به‌ منزلة‌ درمان‌ غذایی‌ نزد اطبأ نفس‌ است.

در صورت‌ عدم‌ حصول‌ مطلوب، توبیخ‌ و ملامت‌ و مذمت‌ نفس‌ کند چه‌ به‌ طریق‌ فکر یا قول‌ یا عمل، و اگر به‌ نتیجه‌ نرسید و مقصود، تعدیل‌ یکی‌ از دو قوة‌ حیوانی‌ یعنی‌ غضبی‌ و شهوی‌ باشد، باید با استعمال‌ دیگری‌ آن‌ را تعدیل‌ کنند؛ این‌ روش‌ به‌ منزلة‌ درمان‌ دوایی‌ است.

اگر بدان‌ طریق‌ هم‌ مطلوب‌ برنیاید و رسوخ‌ رذیلت‌ در نفس‌ به‌ غایت‌ باشد، باید برای‌ ریشه‌ کن‌ نمودنش‌ از به‌ کار گرفتن‌ اسباب‌ رذیلتِ‌ ضد آن‌ یاری‌ جوید و شروط‌ تعدیل‌ نگاهدارد. یعنی‌ چون‌ رذیلت‌ رو به‌ انحطاط‌ نهد و به‌ مرتبة‌ وسط‌ نزدیک‌ شود، مرتکب‌ آن‌ نگردد تا مبادا از اعتدال‌ به‌ طرف‌ دیگر تمایل‌ کند؛ این‌ طرز درمان‌ به‌ منزله‌ معالجه‌ سمی‌ است‌ که‌ تا طبیب‌ مضطر نشود بدان‌ متوسل‌ نگردد و در مبادرت‌ بدان‌ احتیاط‌ تمام‌ رعایت‌ کند که‌ از اعتدال‌ نگذرد.

اگر باز هم‌ مطلوب‌ حاصل‌ نشود، سرانجام‌ باید به‌ عقوبت‌ و تعذیب‌ و تکلیف‌ افعال‌ صعب‌ و به‌ اعمال‌ شاقه‌ و به‌ نذور و عهودی‌ که‌ انجام‌ آن‌ مشکل‌تر باشد، او را تأدیب‌ کنند؛ این‌نوع‌ معالجه‌ به‌ منزلة‌ معالجه‌ داغ‌ کردن‌ یا قطع‌ عضو است.

اینک‌ با توجه‌ به‌ روش‌های‌ کلی‌ درمان‌ در ازالة‌ امراض‌ نفسانی، ذیلاً‌ به‌ طرز علاج‌ مرضی‌ چند از این‌ امراض‌ مهلکه‌ اشاره‌ می‌کنیم‌ تا بر این‌ قیاس‌ طرز رفع‌ دیگر امراض‌ نفسانی‌ و اعتبار معالجات‌ آنها معلوم‌ گردد و طالب‌ را با وقوف‌ بر آنها عذری‌ نباشد.

مطالب مرتبط :

 1. ب – امراض قوۀ دفع
 2. ج – امراض قوۀ جذب
 3. الف – امراض قوۀ نظری
 4. د – امراض ترکیبی چند قوه
 5. جهل مرکب
 6. علل بیماری قوای نفس
 7. نیاز به استاد الهی
 8. راه اندازی بخش اخبار وب سایت کعبه جانان
 9. اطباء روحی
 10. جبن
 11. انگیزش قلوب با نغمات آسمانی
 12. افتخار ، بغی ، خودستایی

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه