برخیز و با مردم حج بپا کن 2013/10/03

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه مصباح الطاهرين

قسمتی از ترجمه فرمان حضرت امیرالمؤمنین علی‏(ع) به فرماندار حجاز:
برخیز و با مردم حج بپا کن و بر انبوه حج گزاران که دور خانه خدا چرخ می‏خورند و مانند گردابی سهمناک می‏گردند، آیات خدا را تلاوت کن و از حق و حقیقت با ایشان سخن بگو. در آنجا مردم از فرسنگها راه آمده‏اند، در حالی که افکار و خیالات مختلف در مغز آنهاست و انواع استعدادهای شدید و ضعیف در نهاد ایشان پنهان است. فرصتی است مناسب که حکمران سخن راند و مرام مقدس اسلام را بر ایشان بیان کند، تو نیز چنان کن که سزاوار است.
دامن به کمر زن و اصول برابری و مساوات را که سرلوحه مرام مقدس اسلام است، به مغز ایشام بنشان و هر بامداد و شبانگاه در محضر عدالت و حکومت بنشین و نیازمندان را با تواضع و فروتنی بپذیر و به مظالم و عرایض ایشان به دقت رسیدگی کن.
زنهار که جامه دگرگون نپوشی و بر در دادگاه حاجب و دربان نگذاری. اگر خدای نخواسته چنین کنی، ترا کیفر متکبران و خود پسندان خواهم داد. تو خود دربان خویشتن باش و زبانت کار سفیر کند.
وای بر تو اگر در حوزه فرمانداریت کسی گرسنه و هراسان بسر برد لیکن تو آسوده بخوابی. چگونه ترا به کوی مستمندان فرستم و درباره فقرای مکه با چه زبان ترا سفارش کنم؟! از بیت المال به فقرایی که عائله دار هستند، بیشتر بده و آنچه باقی مانده به کوفه گسیل کن تا میان سربازان پخش شود.
شدیداً به اهالی مکه اخطار کن که حق ندارند از میهمانان طواف گزار خویش به هیچ عنوان دستمزد و اجرت بگیرند، زیرا خداوند متعال فرموده است که در آن جای مقدس همه یکسانند و عاکف و بادی برابرند « سَوَاء الْعَاکِفُ فِیهِ وَالْبَادِ » همگان را خداوند متعال به خرسندی و رضای خویش نایل گرداند.


پینگ و دیدگاه ها هر دو بسته شده اند.