امنیت حرم مقدس کعبه 2013/10/03

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه مصباح الطاهرين

فلسفه تحریم شکار حیوان، کشتن حشرات و دفع جانوران مأنوس بدن، کندن علف و درخت در حرم مقدس کعبه و در احرام، ایجاد امنیت است. هر موجود ذیروحی صاحب حس است و در صورتی که مورد تجاوز قرار گیرد، رنج می‏برد، هر چند که مراتب حس و درجه حساسیت در انسان، حیوان و گیاه متفاوت است. دفع جانور مأنوس بدن، یعنی تغییر جبری شرایط زندگی آنها برایشان ناراحت کننده است هر چند که در کشتن و قطع عضو یا تغییر محیط حشرات و  حیوانات یا در قطع و کندن گیاه، رنج آنها برای ما محسوس نباشد.
حریم خانه خدا و شهر مکه برای همه باید امن باشد- که در قرآن به شرافت آن تحت عنوان «بَلَدِ الْأَمِین» سوگند یاد شده – تا نه تنها انسانها که حتی حیوانات و نباتات نیز رنجی نبینند، بخصوص از حجاج که در حال مقدس احرام یعنی در مقام سلم محض و اطاعت کامل فرمان خداوند متعال هستند. مگر این که در مقام اضطرار که حیوانی قادر به رساندن خود به علفی در چند قدمی نشود و از گرسنگی در خطر تلف شدن باشد، در این صورت محرم می‏تواند گیاه را کنده به او دهد. یا در مواقع اضطراری برای شفای مریض کندن گیاه خاصی لازم باشد.


پینگ و دیدگاه ها هر دو بسته شده اند.