حکمت طواف نساء و نماز آن 2013/10/03

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه مصباح الطاهرين

گرچه با آگاهی بر منع هر عملی در شرع مقدس، مسلمان حقیقی مصمم به پرهیز از آن است، ولی ممکن است عواملی سبب سستی تصمیم و یا شکستن آن گردند. اگر در این حال از مقام معنوی بلندی بار دیگر به او تأکید شود یا خود او به مقام معنوی و مکان متبرکی قدم نهد، یا به عبادت مقدسی پردازد، بر مراتب قدرت باطنی او افزوده شده در تصمیم خود راسخ تر می‏گردد.
در مراسم حج محرم باید از مناسبات زناشویی با همسرش بپرهیزد یعنی اراده نماید که این میل شهوانی را مهار کند. چون این میل غریزی بسیار قوی بوده و عدم مهار آن منشاء بسیاری از مفاسد است، برای حصول مراتب کمال استیلاء بر نفس، دیگر بار با دستور طواف نساء و نماز آن، اختصاصاً تأکید دیگری بر خویشتنداری شده ‏است. بدین معنی که در صورت عدم مراعات آن دستور محرم تا سال بعد و اداء آن در مراسم حج، محرومیت از برخورداری از همسرش مشروعش ادامه خواهد یافت.
بنابراین حکمت طواف نساء و نماز آن تقویت قدرت معنوی روحی برای نیل به مرحله کمال انصراف از امیال شهوانی و انقطاع الی الله در حین اداء آن فریضه می‏باشد، که مراتب مقدماتی آن با احرام آغاز شده بود.


پینگ و دیدگاه ها هر دو بسته شده اند.