حکمت سعی بین صفا و مروه 2013/10/03

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه مصباح الطاهرين

بعد از اداء مناسک ثلاثه منی’ واجب است مراجعت به مکه به حهت طواف و زیارت و نماز و سعی مابین صفا و مروه و طواف نساء و نماز آن. مستحب است که حاجی چون خواهد از مسجد الحرام برای سعی بیرون رود، از در صفا خارج شود وبالای صفا رود. حکمت این سعی، ادراک این دقیقه روحانی است که طالب را بدون سعی متوالی و متواتر و پشتکاری، مطلوب حاصل نخواهد شد؛ آن هم سعی و تلاش در حد فاصل صفا و مروّت.
همچنین سعی بین صفا و مروه با لباس احرام که بی‏شباهت به لباس اموات نیست، یادی است از عالم حشر که انسانها در قیامت پس از قیام برای حساب، از نتیجه اعمال خود نگرانند و در حد فاصل دو مقصد نهایی معذب یا متنعم شدن، در نوسان هستند.


پینگ و دیدگاه ها هر دو بسته شده اند.