حلق و تقصیر، سبکباری از گناه 2013/10/03

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه مصباح الطاهرين

حجاج روز دهم ذیحجه در منی’ پس از رمی جمره و قربانی باید سر خود را بتراشند و یا از مو یا ناخن خود بچینند. تراشیدن سر را حلق و چیدن مو یا ناخن را تقصیر گویند، خداوند متعال در قرآن مجید فرماید «ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ» بعد از قربانی، کثافتشان را بزدایند، یعنی سر خود را بتراشند، یا از مو یا ناخن بچینند و کثافاتشان را از خود دور نمایند.
حاجی بعد از حلق یا تقصیر تا اندازه‏ای از احرام آزاد شده، پاره‏ای از امور را که در حال احرام ترک آنها واجب بود، می‏تواند بجا آورد اما هنوز زن و شکار و استعمال بوی خوش بر او حرام است.
حاجی در موقع حلق یا تقصیر می‏خواهد بگوید: چنان که سر خود را می‏تراشم یا مو یا ناخن خود را کوتاه کرده ظاهر خود را از کثافات پاکیزه می‏کنم، باطن خود را نیز از پلیدیها و ناپاکیها منزه می‏دارم؛ چنان که با ازاله مو و ناخن خود را سبک می‏کنم، از گناه و معصیت نیز خود را سبکبار می‏نمایم.


پینگ و دیدگاه ها هر دو بسته شده اند.