سفری به عالم بقاء 2013/10/03

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه مصباح الطاهرين

در پیشگاه الهی تفکر درباره اعمال حج، برتر ومقدم بر انجام اعمال حج است. این سفری معنوی در حقیقت سرّی است از اسرار عزم سفر به دار بقاء و اعمال حج با آن لباس و حالات، رمزی است از رموز کیفیت عالم حشر. از جمله آرزوهایی که در حج باید نمود، آرزویی است که شخص مقرّ و گناهکار در عالم محشر می‏کند که ایکاش اوقات گرانبهای خود را در دنیا تلف نمی‏کرد.
این سفر در واقع سفر آخرت است و در عازم سفر حج باید چنین حال معنوی در حد اعلی تحقق یابد. گویی که دنیا را وداع می‏کند و به مقام محاسبه می‏رود و دیگر به این دار فناء بر نخواهد گشت. گویا به او می‏گویند ای سالک طریق حق چند روزی در اینجا هستی و چندی بعد به دار بقاء انتقال می‏یابی، پس هر کاری می‏خواهی بکن و هر تلاشی داری بنما! حاجی باید در آن حال باشد.


پینگ و دیدگاه ها هر دو بسته شده اند.