حج از ارکان الهیه اسلام 2013/10/03

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه مصباح الطاهرين

اسلام را دو رکن است: اصلی و فرعی که خلاصه قرآن و احکام الهی در این دو رکن یعنی اصول و فروع متجلی است.وجود کتب آسمانی و حضرات انبیاء و اوصیاء و اولیاء علیهم السلام برای آن است که نور این دو رکن در حد اعلی در انسان متجلی شود. اگر کسی در تحقق این دو نور الهی در وجود خود قصور نماید، به سرمنزل مقصد و مقصود نرسد، اما اگر توفیق شامل او شود که این دو نور الهی در حد اعلی در وی تحقق یابد، در ردیف سعداء بلکه حضرات انبیاء و اوصیاء خواهد بود.
از جمله ارکان الهیه، حج است که رکنی است فرعی و خدای تبارک و تعالی آن را در ردیف فرایض بشمار آورده است. زیارت خانه خدا از موفقیتهای بزرگ زندگی است و هر کس با وجود جمع شرایط از این عبادت امتناع ورزد، در جرگه زیانکاران و خاسرین محسوب شود.
حج عبارت است از عزم و قصد زیارت بیت الله، و در غیر آن «حج» گفته نمی‏شود و حاجی کسی است که قصد زیارت بیت الله را کند، پس حاجی یعنی عازم.
حساب سفر حج از سایر سفرها جداست، حکمتها و اسراری در آن نهفته است. قلبی روشن، عقلی سلیم و عقیده‏ای پاک لازم است تا بدانها پی‏برد و به رموز آنها آشنا شود. در این سفر انسان به سوی خدا رفته، خانه‏ای را که منظور نظر الهی است، زیارت می‏کند، باید پاک رود و پاک برگردد.
حج تصفیه کننده آدمی از زشتیها و پلیدیهاست، حج آخرین مرحله تزکیه نفس اماره و سرکش آدمی است، حج یک آزمایش و آموزش معنوی است. باید کوشید و از چشمه معنوی حج، ارمغانی شایسته به شهر و دیار خود آورد. حج برای کسانی که مفهوم حقیقی آن را دریابند، حامل نوری است که روزنه های تاریک زندگی را روشن می‏سازد.
حج تنها یک امر عقیدتی و یک دستور دینی نیست بلکه آموزشی است معنوی، مادی، سیاسی، حرکتی، تحولی، فکری و تعمقی، برنامه‏ای است برای خودشناسی و به خود آمدن و یاری کردن و بالاخره حرکتی است بسوی وحدت و یگانه‏پرستی.
باید روح حج را دریافت و میلیونها نفوسی که هر سال به حج می‏روند، باید به تعالیم عالیه حج عمل نمایند و درسهای آموزشی این سفر را به خوبی بیاموزند، در این صورت است که هر حاجی می‏تواند چراغی باشد که راهنمای صدها انسان دیگر شود. اگر چنین باشد زمانی فرا‏رسد که جامعه از خار و خس زشتیها و بلندیها پاک گردد، اما افسوس که حاجی حقیقی انگشت شمار است.
حضرت امیرالمرمنین علیه السلام می‏فرماید: خداوند متعال حج خانه خود را بر شما واجب گردانید و آن را قبله مسلمین قرار داد. حج گزاران برای درک ثواب مانند تشنگان به آب حیات، بسوی کعبه می‏شتابند. حق تعالی برای فروتنی مردم در مقابل عظمتش آنجا را علامت و نشانه قرار داد تا مردم بسوی او رهنمون شوند، و به حضرت ابراهیم (ع) فرمان داد که مردم را به حج فرا‏خواند تا از این بازرگانی سود بسیار برند.


پینگ و دیدگاه ها هر دو بسته شده اند.