مرزهای متغیّر محرمیّت ۱۳۸۷/۰۳/۰۷

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد اول

محرمیّت و نامحرمیّت را مراتبی است. همسر و مادر انسان به او محرمند، لکن مراتب این محرمیّت‌ها متفاوت است. همچنین خواهر نسبت به برادر محرم است و پسر به مادر ولی این محرمیّت یکسان نبوده و سالک باید در هر مرتبه‌ای به وظایف خود آشنا باشد.

هر نگاهی که موجب ارتکاب حرام شود، حرام است. اگر فردی بطور نامشروع به دیگری بنگرد، آن شخص نسبت به او نامحرم است. اگر خدای ناکرده برادری به خواهری یا خواهری به برادر خود یا فرزندی به مادر و برعکس یا برادری به برادری چنان بنگرد که موجب تحریک نفس شود، مسلّماً این نگاه حرام و در این مقام آن فرد نسبت به او نامحرم است.

علت این امور انحرافی، اغوا و اغفال شیطان و تحرک نفسانی است که در نتیجه عدم تزکیه و تهذیب نفس به وجود می‌آید. کسی که ‌ایمان او به توحید و سایر اصول کامل باشد، هرگز به نفس خود اطمینان نکند و سخت از آن مراقبت نماید.

مطالب مرتبط :

 1. بی غیرتی
 2. اقسام افعال بندگان
 3. رفع موانع
 4. توبه و شرایط آن
 5. بهره مندی از نعم و مبارزه با صوفیگری
 6. نیازهای محدود و نامحدود
 7. تشریح دستورات الهی
 8. چشم چرانی ، محرک غیرالهی
 9. روزه ظاهری و روزه معنوی
 10. خمس ظاهری و خمس باطنی
 11. تکامل مستضعفین
 12. وضووغسل ظاهری و باطنی

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه