نهایت حرکت ۱۳۸۶/۱۰/۲۵

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد اول

ششم- نهایت حرکت

فنا عبارت است از نهایت سیر الی‌الله و بدایت سیر فی‌الله. مراد از فنا، فنای ماسوی‌الله است در این مقام، علماً و حالاً و شهوداً.

علماً آن است که سوای حق‌تعالی را فانی و نابود بداند، زیرا حقیقت هستی منحصر در هستی اوست و ماسوای او به هستی او هستند.

حالاً آن است که حالش نسبت به ماسوی‌الله، مانند حال کسانی باشد که مشاهده سراب می‌نمایند و می‌دانند که سراب است.

شهوداً آن است که بعد از فنای موجودات در نظر سالک علماً و حالاً، معاینه کند فنای ماسوی الله حتی فنای خود را.

سالک در سفر سیر الی‌الله باید تمام منازل و مراحل این طریق را به قدم صدق یکباره قطع کند، و سیر فی‌الله وقتی حاصل آید که این فنا به کمال رسد.

مطالب مرتبط :

  1. فناءذاتی
  2. فناء ، نهایت حرکت
  3. حرکت
  4. حرکت جوهری ماده
  5. حالات اواخر سیر
  6. خواب گران غفلت
  7. اسم اللّه

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه