اضطراب السّر ۱۳۹۰/۰۱/۳۰

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

اضطراب السّر

بزرگان فرموده‌اند که توبة حضرات انبیاء علیهم السلام از «اضطراب السرّ» است و اشاره می‌باشد به تنزیه انبیاء که در مقام عصمت، صدور معصیت از ایشان محال است و آن که در روایات و اخبار از صدور معاصی وارد شده محتاج به تأویل است.

دنیا عالمی است ناقص و ظلمانی وجمیع آنچه در آن است ازشرور و سیّئات، قبایحی است که انسان به سبب ضرورت به آن مباشرت می‌کندمثل شهوت و غضب،و جمیع آنچه منسوب است به هیئت نفسانیّه که ناشی می‌شود در نفس از تعلق به مادّه، که تبرّی از آنها بالکلیّه ممکن نیست.

حق تعالی تفضیل داد نفوس انسانی را بر نفوس سایر حیوانات و غیر آن، به قوّة علم و عمل که به منزلة دوجناحند به جهت طیران و عروج از این دار غرور و عالم پر شر و شور به عالم نور و دارالسّرور.

بالجمله جوهر این دنیا جوهری است ظلمانی و مملو از آفات، و وجود آن مظلم قلوب است که مستلزم ذنوب و سیّئات می‌باشد.

حضرت خاتم الانبیاء (ص)، آن نور محض، بعضی اوقات از مباشرت و مجاورت ظلمات عالم تکلیف و اشتغال به آنچه از مقتضیات عالم عنصری است، قلب منیرش ناراحت می‌گشت که مبادا زیاده از حد مشغول امور مباحی و بدنیّه گردد، از این جهت استغفار می‌کرد والا از آن حضرت اصلاً و قطعاً معصیتی و ترک اولایی صادر نشده و اضطراب السّر اشاره به این معنی است.

مطالب مرتبط :

 1. صالحان ، وارثان زمین
 2. مفهوم عصمت
 3. سرنوشت روح در عالم برزخ
 4. ضرورت عصمت
 5. تناسخ و انواع آن
 6. قوای نفس نباتی ، حیوانی و انسانی
 7. قاعده لطف
 8. عدالت ، اشرف فضایل
 9. رابطۀ نفوس ناطقه با روح ملکوتی
 10. سهو و نسیان
 11. تهذیب اخلاق ، اشرف علوم
 12. ضرورت صدور نص

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه