ادراک هجران و فراق ۱۳۹۰/۰۱/۰۹

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

ادراک هجران و فراق

هر فردی آرزوهای بی‌پایان و حاجات متعددی در کانون قلبش نهفته است و ممکن است ظاهراً و باطناً امراض و دردهای زیادی داشت هباشد. مسلم این که در میان آرزوها و دردهایش، آرزو و دردی از همه مهم‌تر است که کمال توجّهش بدان است؛ پس توجه نسبت به حاجات و آرزوها و دردها مراتب دارد.

گاهی مراتب توجه فرد نسبت به آرزو و حاجتی به قدری می‌شود که سایر آرزوها و حاجاتش فراموش می‌شود، بطوری که حاضر می‌شود تنها به آن آرزوی اصلی و نهائی برسد اما از رسیدن به سایر آرزوهایش صرفنظر کند؛ یا اگر به او بگویند فقط دردی که اشتیاق تو شفای آن است، شفا خواهد یافت و نه سایر دردها، می‌پذیرد. اما در میان آرزوها، اگر بگویند که به تمام آرزوهایت نایل خواهی شد بجز آرزویی که کمال توجهت بدان است، علاوه بر این که دردش تقلیل نمی‌یابد، شدیدتر نیز می‌شود.

البته در اینجا نکتة باریکی وجود دارد: اگر به صاحب معرفتی بگویند که به آرزوی نهائیت نخواهی رسید مگر بعد از انتظار و خداوند تعالی چنین صلاح می‌داند که آنچه منتهای آرزوی تواست بعد از گذشت مدتی برآورده شود، در این موقع عارف و عاشق کامل این را هم استقبال می‌کند. اگر چه اشتیاق زیادی به وصال دارد و هجران و فراق برایش سخت ناگوار است، لکن در معنایی کاملان، فراق و هجران را با آغوش باز می‌پذیرند، زیرا یگانه بشارت برای وصال ابدی همانا تلخی فراق انتظار است که در حد کمال، وصال را جلوه‌گر نموده حلاوت و لذتش را می‌افزاید. لذا وصال بدون هجران و فراق جلوه‌ای ندارد و برای فرد واجد شرایط، هجران از محبوب ازلی، استعدادهای معنوی او را شکوفا کرده آماده برای مقام راز و نیاز می‌کند تا در قلبش عروجی پیدا شود.

پس درد در معنایی خودش درمان است و شفای بدون درد مفهوم ندارد و برای شخص عارف، همان طور که وصال، نعمت عظماست در مرحله‌ای فراق و هجران نیز نعمت عظمایی است.

مطالب مرتبط :

 1. ادراک ملکوت
 2. مدرک ، سمیع و بصیر
 3. صالحان ، وارثان زمین
 4. طی مراحل وصال
 5. اراده واحد
 6. هماهنگی ظاهر و باطن
 7. جبر و اختیار
 8. جوانان آخرالزمان، مردان دریایی
 9. آداب ظاهری زیارت
 10. فراغت دل
 11. کیمیاگری عشق

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه