تکامل مستضعفین ۱۳۹۰/۰۱/۰۷

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

تکامل مستضعفین

برای مستضعفین در سرای دیگر امکان تعلیم حقایق وجود دارد. تکامل آنان در اثر آن تعالیم، تدریجی است و طی هر منزل آنان را به کمال نزدیکتر می‌کند و چون آنجا دار تکلیف نیست تا در اثر تمرّد و عصیان از انجام تکالیف مستحق عذاب شوند، لذا نجاتشان حتمی بوده عاقبت به خیر می‌شوند.

مستضعفین افرادی هستند که حقایق و تعالیم عالیة دین بدانان نرسیده و برای اخذ حقایق امکان چندانی نداشته‌اند.کسانی که به مرض جنون مبتلاشده و پدرو مادر یا سبب‌های دیگر موجب ناقص شدن آنان شده‌اند، و در نتیجه مدتی در زجر و ناراحتی بوده و مرتکب معاصی نیز نشده‌اند؛ همچنین افرادی که از لحاظ درک حقایق در سطح پایین‌تری از دیگران بوده و با وجود ضعف عقل بدانچه ایمان آورده‌اند، از آن اعراض نکرده و به محرمات نگرویده‌اند، اینان نیز اهل نجاتند. آری چه بسا ابلهانی اهل بهشت باشند و دانشمندانی به علت انحراف از گوهر دین، اهل دوزخ.

مطالب مرتبط :

  1. وقفه ناپذیری تکامل
  2. فصل دهم: سیر تکامل بعد از مرگ – منازل وجودی انسان
  3. تساوی زن و مرد در آفرینش و تکامل
  4. صالحان ، وارثان زمین
  5. جبر و اختیار
  6. اراده واحد
  7. گفتار پانزدهم
  8. تفرقه افکنی آرزوی خصم بزرگ
  9. آداب ظاهری زیارت

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه