تبدیل سیئات به حسنات ۱۳۸۹/۱۲/۲۲

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

تبدیل سیّئات به حسنات

در قرآن‌مجید و درکلام حضرات پیشوایان معصوم دین مکررآمده که خداوند متعال در مقام توبه، سیئات را تبدیل به حسنات می‌کند. این موضوع نیازمند تفسیر و تأویل است، زیرا کلامی متشابه بوده چه بسا عدّه‌ای از این راه گمراه شوند. فردی که مرتکب اعمال شنیع و قبیح بمانند زنا، شرابخوری، قتل نفس، بدعت و امثال آن شده، چگونه ممکن است در مقام توبه این سیئات تبدیل به حسنات شود؟!مثلاً تبدیل به این شود که اوکتب ارشادی نوشته یا بنای خیری ایجاد نموده است!

در مقام توبه تنها آن سیئاتی تبدیل به حسنات می‌شوند که از ابتدا صورت حسنه دارند، اما چون توأم با شرایط لازم نیستند، در ردیف سیئات محسوب می‌شوند. به عنوان مثال، فردی که کتب دینی و ارشادی نوشته ولی دارای اخلاص نبوده، در مقام توبه چنین سیئه‌ای تبدیل یه حسنه می‌گردد، یعنی آن کارها و زحماتش جزو حسنات او منظور می‌شود، مشروط بر آن که توبة او حقیقتاً مورد قبول حق واقع شود و عاقبت به خیر شود.

خداوند متعال در قرآن مجید توصیه بر توبة نصوح می‌فرماید. نصوح فرد گمراهی بود که موفق به توبة واقعی گردید، توبة کاملی که دیگر بازگشتی برای آن نبود چه، نصوح چیزی را گویند که از جایش خارج شود و دیگر به جای اولیه برنگردد به مانند شیر خارج شده از پستان.

مطالب مرتبط :

 1. درجات توبه
 2. توبه نصوح
 3. درجات توبه
 4. توبه تا حضور موت
 5. فصل سیزدهم: عوامل اسقاط عذاب – توبه
 6. توبه و شرایط آن
 7. رفع موانع
 8. پرهیز از رذایل، شرط قبولی توبه
 9. احوال و مقامات و ارکان توبه نصوح
 10. مظهر اعلای شفاعت
 11. آثار ماتأخر
 12. کیفیت موت مومن وکافر

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه