احضار و تماس ارواح ۱۳۸۹/۱۲/۱۴

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

احضار و تماس ارواح

آیا احضار ارواح امکان‌پذیر است؟ گرچه در برخی نشریات و کتب اظهار می‌شود که روح بعضی از مطرودین درگاه الهی احضار شد و چنین جواب داد، اما همة اینها موهومی است زیرا اصولاً احضار ارواح محبوسین در هر مرتبه‌ای باشند، امکان‌پذیر نیست.

ارواحی که در مقام اعرافند، احضار برخی از آنها امکان‌پذیر است نه همة آنها، آنهم در لیالی و ایام متبرّکه. یعنی در یکی از لیالی و ایام متبرکه ممکن است این امر حاصل شود، شاید در بعضی شبها و روزهای عید جمعه، نه هر شب و روز جمعه.

فردی که احضار روح می‌کند باید واجد شرایط شود، زیرا روحی که در اعراف است یا قالب مثالی یا قالب ملکوتی حاضر می‌شود. قالب مثالی یا ملکوتی را دیدگان ظاهری نمی‌توانند مشاهده نمایند، لذا احضار کننده باید به مقامی از اتصال برسد و جسمش تا حدّی تبدیل به قالب ملکوتی شود. به عبارت دیگر، کالبد جسمانی او حالت ملکوت بگیرد تا بتواند اتصال پیدا نماید.

فردی که واجد شرایط باشد، پس از آن که در اثر اتصال کالبد جسمانی او حالت ملکوتی به خود گرفت تا حدّی که مجاز باشد، می‌تواند سؤال نماید و آن روح نیز اسراری را که مجاز است به او می‌رساند نه همة اسرار را.

ارواحی که متنعّم هستند، بعضی از آنها را فقط در شب و روز مقدس جمعه می‌توان مشاهده کرد، یعنی شب و روز جمعه می‌توان روح آنها را احضار کرد. در غیر از این روزها، احضار متنعّمین عالم ادنای برزخ امکان‌پذیر نیست. اما آنها که در مرتبه اعلای عالم جنت سیر می‌کنند، احضار ارواح آنها در کلیه لیالی و ایام متبرکه امکان‌پذیر است. آنان نیز در مقام احضار در لباس ملکوتی یا اعرافی و یا جنّتی مشاهده می‌شوند، و فردی که می‌خواهد از این اسرار باخبر شود، باید کالبد جسمانیش حال ملکوتی بگیرد وگرنه معانی اخذ شده چندان معتبر نیست.

افرادی که در عالیترین مرتبة عالم جنّت برزخ هستند، روح آنها همیشه آزاد است. اکثر اوقات فرد حائز شرایط می‌تواند با آنها تماس بگیرد و آنان نیز می‌توانند در قالب مثالی و بالاتر از آن، در کالبد جسمانی هم تشریف آورند.

بطور کلی حضرات انبیاء بالاخصّ حضرات معصومین (ع) با وجود این که سالهاست از دنیا رفته‌اند، می‌توانند هم در کالبد جسمانی و هم در کالبد مثالی تشریف بیاورند، و فردی که حائز شرایط باشد می‌تواند آنها را هم در قالب مثالی و هم در قالب جسمانی مشاهده کند.

حال آیا محبوسین و یا کسانی که در مقام اعراف هستند ویا متنعّمین،اگر خودشان بخواهند می‌توانند تماس بگیرند؟ محبوسین همان طور که احضار آنها محال است، خود آنها هم نمی‌توانند تماس بگیرند، ارواحی که در مقام اعرافند، فقط بعضی از آنها اجازة تماس دارند. اما آنهایی که در عالم ادنای جنّت برزخی هستند، در اوقات معیّنه هر موقع اراده کنند، می‌توانند در همان قالب مثالی بیایند و فرد مورد نظرشان را ببینند، اما فردی که مورد نظر است،امکان دارد آنها را نبیند بلکه با اشاراتی متوجه حضور آنها شود. ارواحی که در عالم اعلای جنت برزخ هستند، در هر موقع می‌توانند هم درقالب مثالی و هم در قالب جسمانی با سایرین تماس بگیرند مگر در موارد استثنایی.

مطالب مرتبط :

 1. خلقت ارواح
 2. ادراک ملکوت
 3. فصل دهم: سیر تکامل بعد از مرگ – منازل وجودی انسان
 4. لباس مساوات و پاکی
 5. انواع تعلق نفس بر قالب
 6. سرنوشت روح در عالم برزخ
 7. حکمت خلق اسماء
 8. اقوال مختلف در معاد
 9. سحر و جادو
 10. پاسخ قرآن و پیشوایان الهی
 11. فشار قبر و تصفیۀ روح
 12. نظریۀ معاد روحانی

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه