سرنوشت روح در عالم برزخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۲

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

سرنوشت روح در عالم برزخ

روح انسان پس از خروج از کالبد مادی عقباتی سیر می‌نماید و پس از سیر عقبات وارد عالم مقدس برزخ می‌شود. اگرچه خود عالم برزخ به معنایی از عالم عقبات عظیمه است. روح در عالم برزخ در مقام سؤال و جواب و صدور حکم است. تردیدی نیست که روح پس از خروج از کالبد جسمانی داخل قالب مثالی می‌شود و در قالب مثالی عقباتی سیر می‌کند و با همان قالب مثالی وارد عالم برزخ شده منتظر سؤال و جواب و صدور حکم می‌شود.

برای بعضی از ارواح سؤال و جواب و صدور حکم پس از اندک مدتی پایان می‌یابد.برخی از افراد سؤال و جواب و صدور حکمشان در مدت درازی انجام می‌یابد. برخی از ارواح بنا به مشیت علیای حق‌تعالی، سؤال و جواب و صدور حکم آنان در مدت بسیار طولانی انجام می‌یابد.

پس از صدور حکم، معین و مسلم می‌شود که آیا این ارواح از محبوسین هستند یا در مقاماعرافند یا از متنعّمین می‌باشند. حاصل، پس از صدور حکم، روح یا محبوس است یا در مقام اعراف و یا متنعّم است.

کلیّه محبوسین چند قسمند:

قسمی از محبوسین پس از اندک مدتی نجات یافته وارد مقام اعراف می‌شوند. قسمی از ارواح پس از مدت درازی از این محبوسیت خارج شده وارد مقام اعراف می‌شوند. قسمی از ارواح هستند که پس از مدت بسیار طولانی برای آنها نجاتی حاصل شده وارد مقام اعراف می‌شوند. اما قسمی از ارواح هستند که تا قیام قیامت در آتش حسرت و عذابند.

محبوسین هر کدام از لحاظ عذاب و عدم آسایش و نیز از جهت حسرت و ندامت، مراتب دارند. در کلام بزرگان دین و آیات قرآن به پوشاک و غذایشان اشاره شده که آنان بنا به مرتبة خود، لباس و غذایی دارند و هرکدام به نوعی معذب هستند.

افرادی که در مقام اعراف هستند، آنها نیز چند قسمند:

بعضی از آنها امکان دارد پس از اندک مدتی نجات یافته، متنعّم شوند. بعضی از آنها امکان دارد پس از مدت درازی نجات پیدا کرده متنعّم شوند. بعضی امکان دارد پس از مدت بسیار طولانی نجات برایشان حاصل شده متنعّم شوند. بعضی امکان دارد تا قیام قیامت در همان مقام اعراف باقی بمانند.

افرادی که متنعّم هستند، آنها نیز چند قسمند:

برخی از آنان در مرتبة ادنای جنت عالم برزخ متنعّم هستند. برخی از آنان در مرتبة اعلای جنت عالم برزخ متنعّم هستند. برخی در عالیترین مرتبة جنت عالم برزخ متنعّم هستند.

مطالب مرتبط :

 1. فصل نهم: عالم مقدّس برزخ
 2. احضار و تماس ارواح
 3. ترسیم سرنوشت خود
 4. مواهب عالم، حق همگان
 5. پیام اموات
 6. خلقت ارواح
 7. گسترش عالم انقراض آن
 8. صعود به عالم جبروت و لاهوت
 9. اختلاف آراء درکیفیت روح
 10. فصل دوازدهم: انقراض عالم در آستانه قیامت – خاموش شدن خورشیدها
 11. طی مراحل عالم علمی و عینی
 12. ورود به عالم ملکوت

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه