کیفیت قبض روح ۱۳۸۹/۱۲/۰۸

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

کیفیّت قبض روح

قبض روح کفّار و فجّار به نسق واحده نیست نه در شدت و نه در سهولت. در اخبار صحیحة منقوله از حضرات معصومین علیهم السلام است که ملک الموت و اعوان او نزد قبض روح شونده به صورت خاصّه و هیئت واحده نیست که متبدّل نشوند، بلکه متصوّر گردند بهصورتی که مناسب اعتقاد و اعمال شخص باشد. چنان که اگر مؤمن صاحب اعمال حسنه بوده و اشتیاق به لقاءالله داشته باشد، قابض الارواح در حسن صورت می‌آید، بطوری که اگر مؤمن را در وقت موت هیچ لذتی نباشد، لذت تماشای صورت قابض الارواح او را کفایت می‌کند و اگر کافر و فاجر و معرض از خدا باشد، قابض الارواح در صورتی می‌آید که اگر آن شخص را وقت موت هیچ عذابی نباشد، دیدن صورت قابض الارواح او را بس است.

آنان که لذایذ دنیا را لذت حقیقی ندانند و از کمال ایمان و یقین و نورانیت باطن اطاعت نموده و منتظر ساعت لقاءالله باشند، مرگ را اولین لذایذ و نخستین آسایش خود می‌دانند.

مطالب مرتبط :

  1. قابض الارواح
  2. کیفیت موت مومن وکافر
  3. شکر ، استخراج گنجینه های درونی

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه