مصداق انسان ۱۳۸۹/۱۱/۳۰

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

مصداق انسان

بعضی معتقدند که انسان مغایر این جسد محسوس و بنیة محسوسه بوده و غیر از این جثّه که مجموعة عناصر می‌باشد هست. گویند اگر جسد انسان باشد جایز است مثل او در جمادات، لذا به نظر آنان انسان، حیّ و میّت، جسد است و جایز نیست که جسد را انسان خوانند.

علمای طریق حق معتقدند که این هیکل محسوس که مدخول و ظرف روح است، مصداق انسان می‌باشد، چنان که حق تعالی فرماید: «قُتِلَ الاِنسانُ ما اَکفَرَهُ مِن اَیِّ شَیءٍ خَلَقَهُ مِن نُطفَهٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ» که همة این ضمایر در این آیات دلالت می‌کند بر انسان در همة حالات از اول خلفت تا نشر او، این نیست مگر صحت اطلاق بر او. چنان که انسان زنده را انسان حیّ و اگر مریض باشد، انسان مریض و اگر مرده باشد، انسان مرده نامند و همة این اطلاقات بر آن حقیقت است.

در آیات دیگر هم «وَ بَدَأَ خَلقَ الاِنسانِ مِن طینٍ» خداوند متعال از نشو تا بعث، انسان نامیده و در این که او در همة حالات انسان نامیده شده حکمت‌های بی‌شمار است که عقول از ادراک آنها حیران است.

مطالب مرتبط :

  1. شریک و احتیاج
  2. فصل دهم: سیر تکامل بعد از مرگ – منازل وجودی انسان
  3. تجلّی اعمال درسیمای انسان
  4. قوای اصلی و فرعی در انسان
  5. تجلّی حق در انسان
  6. انسان ،عالم کبیر
  7. انسان ، درّ یگانه خلقت
  8. رسالت الهی انسان
  9. انسان بر صورت خدایی
  10. صالحان ، وارثان زمین

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه