فرق اماته و قتل ۱۳۸۹/۱۱/۲۸

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

فرق اماته و قتل

فرق میان اماته و قتل آن است که موت را کسی قادر نباشد مگر حق تعالی، و آن خروج روح است از بدن زنده بدون حدوث فعل خارجی در بدن و این از قدرت بشر خارج است، به خلاف قتل که آن لابد است از احداث فعل خارجی که متّصل باشد به بدن و این از قدرت بشر خارج نیست.

واجب است اعتقاد کردن بر این که هر زنده‌ای جز واجب‌الوجود خواهد مرد و شخص منکر، توان گفت که منکر هستی خویش است، زیرا کسی که نیستی را نفهمد هستی را نخواهد فهمید چه، موت از قبیل محسوسات واضحه است و برای هر زنده‌ای حتمی است، چنان که حق تعالی فرماید: «کُلُّ نَفسٍ ذائقَهُ المَوتِ».

انسان به مقتضای فطریّه اصلیّه، میل و رغبت و اشتیاق تمام به لقاء خالق الانام دارد و از حیات دنیوی و اوضاع آن وحشت دارد، لیکن خداوند متعال اَلَم و وَجَع و خوف را در طبایع ایشان گذاشته به جهت ترغیب نفوس به حفظ ابدان خویش از عروض بلیّات و سنوح حادثات تا تحصیل خیرات کنند و به نور معرفت و ایمان تعمیر باطن نمایند تا وصول به درجات عالیه را نایل گردند.

انسان در اثر ضعف قوای اصلیّه، مرگ را مکروه دارد، لیکن آنان که قوای اصلیه ایشان قوی است، لذّت دنیوی را لذت حقیقی نخوانند و لذایذ ظاهری را نقمت دانند و مرگ را یگانه علت حصول و وصل لذایذ اصلیه می‌شمارند.

مطالب مرتبط :

 1. جبر و اختیار
 2. آداب ظاهری زیارت
 3. مراتب موت
 4. گفتار بیست و دوم
 5. فصل یازدهم: رجعت دنیوی – رجعت، حشر خاص
 6. شریک و احتیاج
 7. خلاصه و نتیجه
 8. علم بلامعلوم
 9. تشبیه
 10. امام و ابقاء شریعت
 11. دلایل وحدت

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه